Grad Trebinje
Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 31.1.2024. godine.

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 31.1.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

JU OŠ ”Petar II  Petrović Njegoš”

Bileća

KONKURS

1.Voditelj produženog boravka, puna norma,  na određeno vrijeme do 30.06.2024. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (”Službeni glasnik Republike Srpske”: br. 1/16, 31/18, 91/21 Odluka  ustavnog suda RS i 119/21,112/23) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju  (”Službeni glasnik Republike Srpske”br:  81/22), Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (”Službeni glasnik RS”, broj:  77/09,  86/10,25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi(”Službeni glasnik RS”,br. 74/23) i člana 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa ( ” Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/19 i 72/21)

Pravo  učešća na konkursu  imaju i kandidati koji su po propšisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ( ” Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 81/22) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme u skladu sa članom 198. Zakona.

 (I) Opšti uslovi koje kandidati  treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs :

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, koji ne može biti stariji od šest mjesecii koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog   izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,trgovine ljudima , zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , zloupotrebe opojnih sredtava ( za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

5.Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih  za krivična djela seksualne zloupotrebe  i iskorištavanja djece ( za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),

6.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili malonjetnim licem,

 (II) Uz potpisanu prijavu  od strane kandidata (sa naznačenom adresom i brojem telefona) i navedenu dokumentaciju, pored opštih uslova koji su navedeni u konkursu  potreno je dostaviti  dokumentaciju na osnovu  koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu kojih se vrši bodovanje kandidata:

1.Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje  u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena  nakon završenih  integrisanih  akademskih studija u određenoj oblasti (diplome  odgovarajuće stručne spreme koje nisu stečene u BiH i Republici Srpskoj ili na teritoriji bivše SFRJ do 06.04.1992.godine moraju biti nostrifikovane).

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3.Uvjerenje o položenoj pedagoško –psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio  pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

5.Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela  ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi.

6.Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje , nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg  poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen,

– na radnom mjestu koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu u školi ili drugim poslovima , a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

– na radnom mjestu van vaspitno – obrazovnog rada , a koji odgovaraju  stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom , to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog  za boračko invalidsku zaštitu o utvđenom statusu  članac  porodice  poginulog borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu  iz kategorije poginulog borca,

9. .Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno  – otadžbinskog rata  ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog  vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbranžmbeno otadžbinskog rata  Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

(III) Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

(IV)Prijem kandidata u radni odnos  izvršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik Republike srpske” broj : 81/22) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (”Službeni glasnik RS”,broj: 74/23).

(V)Neblagovremene i nepotpune prijave  kandidata komisija ne razmatra, prijave se odbacuju.

(VI) Intervju i testiranje sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 8.02.2024 godine ( četvrtak  )  u : testiranje u 8,00 časova, intervju u 9,00 časova.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti  na oglasnoj tabli škole  najkasnije tri dana prije zakazanog  testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se  posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od konkursa.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve kandidate o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

Prijava slati na adresu:

JU Osnovna škola”Petar II Petrović Njegoš”Bileća, Kralja Aleksandra, br.32. Bileća.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj”

Foče

K O N K U R S

za prijem radnika

Diplomirani vaspitač sa radnim iskustvom na neodređeno vrijeme ………… (1 izvršilac)

I OPIS POSLOVA

Opis poslova regulisan je Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj” Foča.

II OPŠTI USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju  opšte uslove iz člana 5. Pravilnika o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara, računovođe i ostalih lica koja se primaju na radno mjesto za koje je propisan uslov završeno visoko obrazovanje („Službeni glasnik Republike Srpske” br.44/23).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs i dokumentacija na osnovu koje se dokazuju opšti uslovi su:

 1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
 2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
 3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekasrskim uvjerenjem o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom, izdatim od certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 5. Da se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece koje za izabranog kandidata ustanova pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 6. Da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela koja ga čine nedostojnim za rad, krivična djela učinjena protiv sloboda i prava građana, službene dužnosti, polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djeteta, a to se dokazuje uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka.

III POSEBNI USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju i uslove iz člana 6. Pravilnika o proceduri prijema u radni odnos i načinu bodovanja vaspitača, stručnih saradnika, sekretara, računovođe i ostalih lica koja se primaju na radno mjesto za koje je propisan uslov završeno visoko obrazovanje („Službeni glasnik Republike Srpske” br.44/23):

 1. diplomu o završenom najmanje prvom ciklusu studijskog programa ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača;
 2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno-obrazovni rad;
 3. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita za vaspitno-obrazovni rad ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
 4. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
 6. uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnih poslodavaca;
 7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog boraca;
 8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;
 10. Dokaz/certifikat o poznavanju rada na računaru;

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga dostaviti dokument naveden pod rednim brojem 4. prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga dostaviti dokument naveden pod rednim brojem 6. dužan je dostaviti ovjerenu kopiju radne knjižice.

Pravo učešća na konkursu imaju i vaspitači koji su radni staž ili iskustvo stekli van predškolske ustanove u svojoj struci u trajanju od godinu dana, a nisu položili stručni ispit.

Uz potpisanu prijavu na konkurs (sa biografijom i kontakt telefonom), kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste neće biti vraćene kandidatima.

IV ROKOVI

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Lista kandidata koji ispunjavaju uslove  biće postavljena na oglasnoj tabli ustanove najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua.

V OSTALE ODREDBE

Intervju sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 12.02.2024. u 10:00 časova u prostorijama ustanove. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave se mogu dostaviti putem pošte na adresu: JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj” Foča, ul. Svetosavska 35/A, 73300 Foča, preporučeno ili lično, svaki radni dan od 08:00 – 16:00 časova sa naznakom „prijava na konkurs”.

Povezane vijesti

Donosimo oglase za radna mjesta koja se traže u Dubrovniku i okolini

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 17.7.2024. godine

admin

PUNO PRILIKA ZA POSAO! Pogledajte što se sve nudi u Dubrovniku i okolini!

admin

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta

admin

Tražite posao? Evo što se nudi u Dubrovniku i okolini

admin

Rad od kuće, atraktivne stimulacije, bonusi i nagrade… Evo što se nudi na tržištu rada u Dubrovniku

admin

Komentar