Grad Trebinje
Izdvojeno Trebinje

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 4.11.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 4.11.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

*************

*****************

JU OŠ “SVETI SAVA”

BILEĆA

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola “Sveti Sava” Bileća

I  Predmet

 Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava”  Bileća raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” Bileća.

II Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Direktor za svoj rad odgovara  Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih zakonom kojim se uređuje sistem javnih službi, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole.

III  Mandat

Direktor JU Osnovna škola “Sveti Sava” Bileća se bira na period od  4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV  Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora škole može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava uslove utvrđene  Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora  osnovne škole i Statutom škole i to:

– Opšti uslovi:

     1.  da ima opštu zdravstvenu sposobnost  za rad,

     2.  da je državljanin Republike Srpske  ili Bosne i Hercegovine,

     3.  da je stariji od 18 godina.

– Posebni uslovi:

1. ima  završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav  2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20),

2. ima  najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava i

3. nije osuđivan  pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

V   Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu,

– diplomu o završenoj stručnoj spremi,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

– potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

– ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

– uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

– uvjerenje da  protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

– prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

– preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

– kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Na  mjesto direktora škole mogu konkurisati  i lica iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u skladu sa zakonom.

VI  Rok za  učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno  na sljedeću adresu:  JU Osnovna škola “Sveti Sava” Bileća, Hercegovačkih ustanika bb, sa naznakom: “Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola “Sveti Sava” Bileća” (NE OTVARATI).

Rok     za podnošenje prijave je 15 dana od  dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće  se  uzimati u razmatranje.

VII  Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Školski odbor će pisanim putem  obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade  o  imenovanju direktora u roku od osam  dana od  dana prijema odluke.

***

 JU OŠ “VESELIN MASLEŠA” FOČA                    

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Voditelj u produženom boravku  – na određeno vrijeme, od dana prijema do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, a najduže  do kraja nastavnog procesa školske 2020/2021. godine, 1 izvršilac  na puno radno vrijeme sa radnim iskustvom, položen stručni ispit za samostalan vaspitno-obrazovni rad

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u skladu sa   članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

       a)  završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ESTS bodova u trajanju od  tri godine ili ekvivalent;

       b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

       v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

Izuzetno, na upražnjeno radno mjesto škola može angažovati lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

          Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17,  31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

          Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 

          Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane  Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil potreban za radno mjesto na koje konkurišu  i uslove iz člana 6.  Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/19 i 13/20).

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih i posebnih uslova, i to:

– Uvjerenja o državljanstvu;

– Izvoda iz MK rođenih ili lične karte;

– Diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

– Uvjerenja o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, (koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta);

– Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

– Uvjerenja da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

– Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

– Uvjerenja  da  protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

– Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o  podacima iz  posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,  za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

        U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

       U skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18 i 26/19) biće vršeno bodovanje kandidata, po već  utvrđenim kriterijumima.

        Kandidati treba da dostave i ovjerene fotokopije dokumentacije na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

– Za prosječnu ocjenu tokom studiranja –  dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

– Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica –  dokument u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme  čekanja na posao u stručnoj spremi i profilu  zatraženim  konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje);

– Za dužinu radnog staža – dokument  u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

 – vrsta posla;

 –  stepen stručne spreme i

 – dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

*** Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu  škole.

*** Testiranje i intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole, i to:

– 19.11.2020. godine, testiranje sa početkom u 13 časova,

– 19.11.2020. godine,  intervju sa početkom u   14.30 časova.

*** Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na istim, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

*** Ukoliko dva ili više kandidata, nakon bodovanja, ostvare isti broj bodova, rangiranje će se izvršiti po propisanim prioritetima i škola će od tih kandidata, ukoliko bude potrebno, tražiti i dodatnu dokumentaciju, a u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi.

*** Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

             Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, Karađorđeva 68a, 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu, sa naznakom “Prijava na konkurs”.

***

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD TREBINjE

Gradonačelnik

JAVNI  KONKURS

za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom

1. Diplomirani prostorni planer (VSS ili završen prvi ciklus studija

         sa ostvarenih 240 ECTS bodova)  – 2 izvršioca

Pripravnički status:

Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme ili zvanja, kao i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

Pripravnički staž traje 12 (dvanaest) mjeseci.

Nakon provedenog pripravničkog staža kandidatu će se omogućiti polaganje stručnog ispita. 

Opis posla:

Kandidati će tokom pripravničkog staža obavljati poslove u skladu sa Programom obuke za osposobljavanje pripravnika sa visokom stručnom spremom.

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,

5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, u periodu od tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave,

7. Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH.

Posebni uslovi:

1. Diplomirani prostorni planer (VSS ili završen prvi ciklus studija  sa ostvarenih 240 ECTS bodova)  – 2 izvršioca

Potrebni dokumenti:

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to: uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, ljekarsko uvjerenje ukoliko bude izabran, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog konkursa , izjavu da se na njega ne odnosi član IDž stav 1 Ustava BiH, izjavu da se ne nalazi u uslovima nespojivosti i sukobu interesa saglasno odredbama članova 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 97/16), izjavu da nema radnog iskustva u struci, diploma o završenoj školi.

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu prijave na javni konkurs, koja je sastavni dio ovog javnog konkursa.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog konkursa biće pozvani na intervju.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Pravo na prijavu po ovom konkursu imaju samo kandidati koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS – Filijala Trebinje.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Grad Trebinje, Vuka Karadžića broj 2, sa naznakom Komisija za sprovođenje konkursa za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom radi osposobljavanja za zapošljavanje.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja po javnom konkursu je Velibor Bodiroga, sekretar Skupštine grada Trebinja, kontakt telefon: 059 260 441 u periodu od 8 do 15 časova svakog radnog dana.

Povezane vijesti

Nude smještaj, obroke, napredovanje, stimulacije… Poslodavci su široke ruke, pred sezonu svi su u potrazi za radnicima

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 17.4.2024. godine

admin

TAKSISTI, PRODAVAČI, SNIMATELJI… Pogledajte ponudu poslova u Dubrovniku i okolini

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 10.4.2024. godine

admin

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 2.4.2024. godine

admin

Traže se snimatelji, montažeri, prodavači,vozači… Izdvojili smo poslovne prilike u Dubrovniku i okolini

admin