Grad Trebinje
Izdvojeno Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 7.2.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

******

******

Načelnik opštine Bileća

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Bileća

I

1.  Interni revizor ………………………. 1 izvršilac na neodređeno  vrijeme.

II – Opis poslova:

 – Vrši internu računovodstvenu i administrativnu kontrolu poslovanja  Opštinske uprave Bileća,

–    Kontroliše rad Odjeljenja opštinske uprave,

  – Obezbjeđuje uspostavljanje javnog sistema interne kontrole i pravila kojima se osigurava zakonito odlučivanje i upravljanje računima opštine,

–  Sprovodi kontrolu korišćenja sredstava, preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština,

–   Vrši i druge poslove, po nalogu Načelnika opštine.

                                      III – Opšti uslovi za kandidate:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci  ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u  opštinskoj upravi,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na  

    području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred  Tribunalom-član IX stav (1) Ustava BiH,

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa    

    dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

                                        IV – Posebni uslovi  za kandidate:

   –  VSS – ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

       –  3 godine  radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

 –  položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

       –  položen ispit za ovlaštenog internog revizora,

 –  poznavanje rada na računaru.

V –  Potrebna dokumenta:

 Uz prijavu na  konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju   

 opštih i posebnih uslova i to:

1. foto-kopiju  lične karte,

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. izvod iz matične knjige rođenih,

4. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure),

5. uvjerenje o neosuđivanju,

6. uvjerenje da se protiv kandidata na vodi krivični postupak,

7. potpisane  i ovjerene  izjave iz tačke 5. 6. i 7. ,

  8.  ovjerenu foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi,

. 9.  uvjerenje o radnom iskustvu u struci (potvrda, uvjerenje ili akti iz kojih se vidi na    kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kome periodu je stečeno radno iskustvo),

10. ovjerenu foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj       upravi,

11.  ovjerenu foto-kopiju uvjerenja o položenom ispitu za ovlaštenog internog revizora,

12.  ovjerenu foto-kopiju dokaza o poznavanju rada na računaru (uvjerenje,potvrdaili drugi dokaz o informatičkoj osposobljenosti).

VI

Kandidati koji ispunjavaju uslove  Konkursa biće pozvani na intervju na kojem će Komisija za izbor izvršiti ocjenjivanje stručne osposobljenosti, znanja i vještine kandidata.

O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

VII

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu „Glas Srpske”.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje, a dokumenta priložena uz konkurs neće  se vraćati kandidatima.

VIII

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti u šalter sali opštine Bileća i na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave. Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  se   mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Bileća, Ulica Kralja Aleksandra br. 28,  sa naznakom „Konkursna komisija za sprovođenje postupka  za prijem službenika”.

Kontakt osoba: Rogan Sonja, Šef odsjeka za upravno-pravne poslove, kontakt telefon: 059/371- 459.

***

JU SŠC „Golub Kureš” 

Bileća

ODLUKA

o poništenju javnog konkursa

I

Poništava se Javni konkurs za  nastavnika finansijske matematike (4 časa redovne nastave), računovodstva (8 časova redovne nastave), poslovne ekonomije (2 časa redovne nastave), knjigovodstva (6 časova redovne nastave), knjigovodstva (6 časova redovne nastave) – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu –  na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika, a najduže do 31.08.2024. godine, objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske” dana 27.12.2023. godine.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u dnevnom listu „Glas Srpske”.

***

JU SŠC „Golub Kureš”

 Bileća 

J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Opis radnog mjesta:

 Nastavnik finansijske matematike (4 časa redovne nastave), računovodstva (8 časova redovne nastave), poslovne ekonomije (2 časa redovne nastave), knjigovodstva (6 časova redovne nastave)  – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno – obrazovnom procesu– na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika, a najduže do 31.08.2024.godine.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Za nastavnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, broj: 1/16, 66/18, 119/21) i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj: 41/18, 35/20, 92/20, 55/23), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik RS”, broj: 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS”, broj: 120/20).

Uz potpisanu prijavu  od strane kandidata, na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

  Uvjerenje o državljanstvu,

  Izvod iz matične knjige rođenih,

  Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci dostavlja kandidat nakon što bude odabran na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

  Uvjerenje o neosuđivanosti (kojim se potvrđuje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem), ovo uvjerenje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa,

  Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (uvjerenje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, prije zasnivanja radnog odnosa),

  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

  Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srpske nakon 6. aprila 1992.god.),

  Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta koje dostavlja kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta,

  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno – obrazovnom procesu,

  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidtat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je neophodno preračunati u puno radno vrijeme.

  Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

  Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

  Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadlažnog za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Prijavu na Konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Vladimira Gaćinovića br. 1, 89 230 Bileća sa naznakom „za konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (navesti radno mjesto za koje konkurše).”

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se razmatrati.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove propisane ovim konkursom postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti testiranju i intervjuu, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za prijem radnika. Testiranje i intervju sa kandidatima obaviće se u četvrtak 22.02.2024.godine: testitanje u 13.00 časova i intervju u 14 časova u prostorijama JU Srednjoškolski centar „Golub Kureš” u Bileći.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, kopije neće biti vraćene kandidatima.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom. Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa radnim iskustvom  u nastavi, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom razmatraće se molbe kandidata bez iskustva, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

***

JU Gimnazija „Jovan Dučić”

Trebinje

K O N K U R S

za izbor nastavnika

Profesor italijanskog jezika  – 4 časa – do povratka privremeno odsutnog radnika – najduže do 31. 08. 2024.

-Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

-Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16, 66/18 i 119/21) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 120/20) i Pravilnikom o postupku  za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa, kontakt telefon i tačan naziv konkursa na koji se prijavljuju, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga.

4. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

7.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom koji se reguliše polaganje stručnog ispita,

8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,

– kao neverifikovani radnik na poslovima u školi, u  skladu sa članom 108. st. 10. i 11. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Iz svih uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)  dostaviće kandidat koji bude izabran,

– Uvjerenja iz člana 5. st. 4) i 5) Pravilnika o postupku  za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19), Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Testiranje i intervju sa svim kandidatima obaviće se u petak, 23. 02. 2024. godine u 12:30 časova, u prostorijama škole.

– Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, i to: http://www.gimnazijaducic.com/, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati isključivo poštom na adresu:

JU Gimnazija „Jovan Dučić”, Vožda Karađorđa 1, 89 101 Trebinje

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JZU BOLNICA TREBINjE

JAVNI KONKURS

za popunjanje upražnjenih radnih mjesta

I  NAZIV RADNOG MJESTA I BROJ IZVRŠILACA

Medicinska sestra – tehničar ………………………………… 15 izvršilaca.

II VRSTA RADNOG ODNOSA

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do 2 (dvije) godine

III USLOVI ZA ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA

       Opšti uslovi:

1.       da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

2.       da je punoljetan,

3.       da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4.       da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

5.       da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatovra od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za radu u bolnici,

6.       da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa.

       Posebni uslovi:

1.       Stečena stručna sprema:  srednja stručna sprema – završena srednja medicinska škola –

2.       Poznavanje osnova rada na računaru,

3.       Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

IV  POTREBNA DOKUMENTA

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidati uz prijavu treba da prilože originale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

1)     prijavu na konkurs sa kratkom biografijom („CV”) i kontakt telefonom,

2)     uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci)

3)     izvod iz matične knjige rođenih ( ne stariji od šest mjeseci);

4)     uvjerenje o opštoj zdravstvenoj spsoobnosti,

5)     uvjerenje, odnosno potvrda nadležnog organa  da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno o neosuđivanosti u smislu tačke IV 1) alineje 4. i 5. (ne starije od 6 mjeseci),

6)     pismena izjava ovjerena od strane nadležnog organa, sljedeće sadržine: “Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam otpuštan/a iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa

7)     diploma, odnosno uvjerenje o stečenom zvanju (priznate diplome o neophodnoj stručnoj spremi ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine),

8)     uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu (ako kandidat ima radno iskustvo).

V NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA JAVNI KONKURS

Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti lično u kancelariju Službe za opšte, pravne i kadrovske poslove – protokol,  ili poštom na adresu: JZU Bolnica Trebinje, Ul.dr Levija broj 2, 89101 Trebinje.

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset)  dana od dana objavljivanja konkursa na Veb stranici  JZU Bolnica Trebinje i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i u pisanom izdanju dnevnog lista „Glas Srpske”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VI  INTERVJU SA PRIJAVLjENIM KANDIDATIMA I OBAVJEŠTENjE O IZBORU

Prije donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos, sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se intervju.

O datumu i mjestu obavljanja intervjua, kandidati će biti obaviješteni naknadno, pismenim putem ili telefonskim pozivom, zbog čega je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon.

O izboru, kandidati će biti  pismeno obavješteni.

***

JU OŠ  „Vuk Karadžić

 Trebinje

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.      Nastavnik matematike – 16 časova  na određeno vrijeme do  31.08.2024.godine.

-Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

-Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 81/22), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09 i 86/10) , Pravilnikom o proceduri prijema,kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi(„Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/23 )

Uz potpisnu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4.   Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta ako kandidat u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

5.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

–  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

 9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)  dostaviće kandidati koji budu izabrani,

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa                        ).                 
–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju, obaviće se dana 21.02.2024. sa početkom u 10:00, u JU OŠ „ Vuk Karadžić „ Trebinje.

– Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

– Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

 JU OŠ „Vuk Karadžić”, Miloša Crnjanskog br. 4 Trebinje.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Povezane vijesti

CIK BiH raspisao konkurs, traži 12.000 ljudi

admin

TRAŽITE POSAO? Pogledajte šta se nudi ove sedmice

admin

Želite poslovnu promjenu i izazov? Puno je prilika, nude se odlične satnice, plaćen smještaj, društvene aktivnosti za kolektiv…

admin

Tražite posao? Dubrovački vrtovi sunca nude više pozicija, pogledajte uslove…

admin

Hotel Nar zapošljava sobaricu

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

admin

Komentar