Grad Trebinje
Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 8.11.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 8.11. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

1.JU SŠC „Aleksa Šantić”

 NEVESINjE

  J A V N I    K O N K U R S
        za izbor  direktora Javne ustanove Srednjoškolski centar  „Aleksa Šantić” Nevesinje


I Opis poslova

Direktor rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru o ministru. Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakona o sistemu javnih službi Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole.

II  Mandat

Direktor škole bira se na period od četiri (4) godine.

Mandat direktora teče od momenta stupanja na dužnost.

III Uslovi za izbor:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16, 66/18, 91/21) – odluka Ustavnog suda Republike Srpske broj: U – 66/20 i 119/21 od 29.09.2021 i 119/21):

1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine

2. Da je lice starije od 18 godina.
3. Da je zdrastveno sposoban za obavljanje poslova na navedenom radnom mjestu,

4. Da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem  

Kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 129.  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23):

1. Da  ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova,
2. Da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

4. Da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno – vaspitnog rada škole,
5. Da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi.

 Procedura izbora i imenovanja direktora biće obavljena u skladu sa odredbama člana 128. stav 1. tačke 8. 9. i 10. i člana 130. stav 2. Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23).

U prijavu (sa kratkom biografijom o kretanju u struci i o ostvarenim rezultatima u obrazovno-vaspitnom radu, adresom i brojem telefona, prijava mora biti potpisana) na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

-Za ispunjenost opštih uslova:

1. Izvod iz matične knjige rođenih;
2. Uvjerenje o državljanstvu;
3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti;

  • Ljekarsko uvjerenje kandidat će dostaviti nakon što bude izabran po konkursu, a prije preuzimanja dužnosti direktora. Ljekarsko uvjerenje, ne može biti  starije od 6 mjeseci,
  1. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za dijela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

–   Uvjerenje da  nije pravosnažnom presudom osuđivano, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta, seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, falsifikovanje javne isprave, nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga i koje se ne vodi u Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

– Za ispunjenost posebnih uslova:

1.   Diplomu o završenom visokom obrazovanju

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad vaspitno-obrazovnom radu
3. Uvjerenje o radnom iskustvu od najmanje pet (5) u vaspitno-obrazovnom radu u školi koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla na kojim je radnik radio, stepen stručne spreme sa kojom je radio, dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla i nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme,
4. Kratku biografiju u kojoj kandidat navodi do sada ostvarene rezultate rada,
5.Prijedlog programa rada za četvorogodišnji (mandatni) period,
6.Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti.
 

VI Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

1. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
2. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa i kontakt telefon dostaviti u seketarijat škole ili poštom na adresu škole: JU SŠC „Aleksa Šantić” Nevesinje  , Vojvode Petra Samardžića bb, 88280 Nevesinje, sa naznakom za „Javni konkurs za izbor direktora škole”.

3. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
4. Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima, te je potrebno dostaviti ovjerene kopije istih.
Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o rješenju o izboru i imenovanju direktora u roku od osam (8)  dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***

2. JU Osnovna škola”Sveti Sava”

 Ljubinje

K  O  N  K  U  R  S

Za popunu upražnjenih radnih mjesta

za školsku  2023/2024. godinu

  1. Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos 

 Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 1/16 , 66/18, 91/21 i 119/21) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 81/22 ), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (’‘Službeni glsnik Republike Srpske’‘, broj 77/09,  86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 74/23). Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  81/22). Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 81/22) ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme. 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena  adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:                                                                           

1.Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,                                                     

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,                                                                                                                                              

 3.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za  krivična djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maljoletnim licem.                                                                                       

4. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme  koje nisu  izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila  1992 . godine moraju biti nostrifikovane),                                                                                                                                                  

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,                                                                                                                                       

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad ,                                  

7. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa  propisom kojim se uređuje oblast polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,                                                                                                                                                                     

8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke  o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,                                                                                                      
9.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,
10.Uvjerenje o radnom stažu izdato od  prethodnog  poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:                                                                                                                 

– na radnom mjestu u vaspitno-obrazovnim ustanovama na radnim mjestima  koja odgovaraju stručnoj spremi i zvanju koje se traži ovim konkursom                                                                                                                                            

-na radnom mjestu u školi na drugim poslovima sa istim stepenom stručne spreme koji je potreban za obavljanje poslova radnog mjesta  za koje je raspisan konkurs,                                                                         

-na radnom mjestu van vaspitno-obrazovne ustanove na radnom mjestu za koje je potreban isti stepen stručne spreme i zvanje  koje se traži ovim konkursom                                                                                                                                   

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi opis radnog mjesta, stepen stručne spreme i zvanje i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je  kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme
11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
12.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,                                                                                                                         

  13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

-U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat  ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz tačke 8. prosječna ocjena se može dokazivati i ovjerenom kopijom indeksa.

-Izuzetno, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu  izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

– Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti, izdato od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije  od šest mjeseci, prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

-Uvjerenje o neosuđivanosti, da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela koja ga čine nedostojinim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv:službene dužnosti,zloupotrebe opojnih sredstava,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, škola će pribaviti službenim putem za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.   

-Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za  krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se  23.11.2023. godine u prostorijama škole, i to:

  • testiranje u 08.00 časova, a intervju u 09.00 časova.

-Škola će listu  kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
-Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko  se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.                           

U slučaju da se na konkurs ne prijave lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se prijave kandidata bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita.                                                                            

Prijave slati poštom na adresu :                                                                                                                             

 Javna ustanova  Osnovna škola  „Sveti Sava” Ljubinje
Ulica Svetosavska broj 23                                                                                                                                 

 88 380 Ljubinje                                                                                                                                            

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.   

Povezane vijesti

CIK BiH raspisao konkurs, traži 12.000 ljudi

admin

TRAŽITE POSAO? Pogledajte šta se nudi ove sedmice

admin

Želite poslovnu promjenu i izazov? Puno je prilika, nude se odlične satnice, plaćen smještaj, društvene aktivnosti za kolektiv…

admin

Tražite posao? Dubrovački vrtovi sunca nude više pozicija, pogledajte uslove…

admin

Hotel Nar zapošljava sobaricu

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

admin

Komentar