Grad Trebinje
Republika Srpska

JU ZZZ RS – Oglašava slobodna radna mjesta na dan 28.12.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 28.12.2022. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

OBAVJEŠTENjE

JU Centar srednjih škola Foča vrši ispravku dijela Konkursa objavljenog u Glasu Srpske dana 21.12.2022. godine.

Iz tehnički razloga ispravlja se dio Konkursa za nastavnika fizičkog vaspitanja objavljenog u Glasu Srpske 21.12.2022.g. i to na način da se u dijelu konkursa koji se odnosi na dostavu dokumenata kojima kandidati dokazuju ispunjenost posebnih uslova konkursa brišu:

  • Tačka 2. „Za radno mjesto nastavnika praktične nastave za zanimanje konobar potrebno je dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome konobar-specijalista – peti stepen ili ugostiteljsko-kulinarski tehničar-specijalista – peti stepen”
  • Tačka 3. „Za radno mjesto nastavnika praktične nastave za zanimanje poslastičar potrebno je dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome poslastičar-specijalista, peti stepen (završena viša hotelijerska škola) ili menadžer hotelijerstva-gastronom”.

***

JU SŠC  FOČA

FOČA

K O N K U R S

1.       Profesor srpskog jezika, -10 časova na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………… 1 izvršilac

2.       Diplomirani pravnik- 4 časa, na određeno vrijeme do 14.06.2023.godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi…………………………………………………..1 izvršilac

3.       Profesor informatike- 20 časova, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………… 1 izvršilac

4.       Profesor informatike- 4 časa, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………… 1 izvršilac

5.       Profesor i sociologije  i etike- 2 časa i demokratiju i ljudska prava, 4-časa, na određeno vrijeme do 14.06.2023. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi …………………………..1 izvršilac

6.       Profesor fizike, 8- časova, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………………………………………………….1 izvršilac

7.       Diplomirani ekonomista , 12- časova   na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine,sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi…………………………………………………..1 izvršilac 

8.       Doktor medicine za predmete zdravstvene struke, 18- časova, na određeno vrijeme do 31.08.2023. godine,sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi ………….. … 1 izvršilac

9.       Ekonom, završen IV –stepen, ekonomski tehničar  na neodređeno radno vrijeme  

sa položenim stručnim  ispitom i radnim iskustvom ……………………………………… 1 izvršilac

       10. Računovođa-VSS   sa najmanje prvim ciklusom studijskog programa ekonomije, finansija ili

             računovodstva u trajanju od četiri   godine ostvareni najmanje 240 ECTS bodova na neodređeno

          vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim  ispitom ………………………………… 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16,66/18, i 91/21 i 119/21), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104.,  i 124.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18,35/20,92/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 120/20) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 29/12., 80/14. i 83/15.).

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19).

Potrebna dokumentacija:

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati treba da dostave originale ili ovjerene fotokopije (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od šest mjeseci) sledećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava se dokazuju sledećom dokumentacijom:

–        Da je državljanin RS ili BiH – uvjerenjem o državljanstvu;

–        Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;

–        Da je radno sposoban – ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

–        Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

            Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i   vaspitanju, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih kandidata:

   -Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

   -Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti prethodno navedena dokumenta o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

  -Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

  -Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) i ovjerenu fotokopiju radne knjižice;

  -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

   -Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18, 35/20,92/20) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

    – Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Konkursa, Komisija za izbor će obaviti testiranje i intervju dana 11.01.2023. godine

  u 11,00  časova u prostorijama Škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i/ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata koji se ne vraćaju.

 Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 Rok za dostavljanje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja Konkursa.

Prijave slati, sa naznakom: „ZA KONKURS – NE OTVARAJ”, na adresu:

JU Srednjoškolski centar Foča, Cara Dušana 73., 73 300 Foča.

Povezane vijesti

Donosimo oglase za radna mjesta koja se traže u Dubrovniku i okolini

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 17.7.2024. godine

admin

PUNO PRILIKA ZA POSAO! Pogledajte što se sve nudi u Dubrovniku i okolini!

admin

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta

admin

Tražite posao? Evo što se nudi u Dubrovniku i okolini

admin

Rad od kuće, atraktivne stimulacije, bonusi i nagrade… Evo što se nudi na tržištu rada u Dubrovniku

admin

Komentar