Grad Trebinje
Izdvojeno Trebinje

JU ZZZ RS – Slobodna radna mjesta na dan 12.04.2023. godine

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

******

JU CSŠ

Trebinje

KONKURS

za izbor direktora

  1. Za direktora škole može da bude izabrano lice koje pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa ispunjava i posebne uslove predviđene članom 129. stav (2) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju:

a) da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

b) da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima

 koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

v)  da nije osuđivano  pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega

 pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene

 dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili

 maloljetnim licem,

g) da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole,

d) da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

  1. Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave ovjerene kopije ili originale sljedećih dokumenata:

–  Diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

–  Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

–  Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci),

– Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili

   nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi,

– Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva

   ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog

   nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od šest mjeseci),

–  Prijedlog programa rada direktora škole u narednom četverogodišnjem mandatu,

–  Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu,

–  Ljekarsko uvjerenje (dostavlja izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa),

–  Uvjerenje o neosuđivanosti (Škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata).

  1. Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.
  2. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.  (zaključno sa 27.04.2023. godine)
  1. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti lično u sekretarijat škole svakim radnim danom od 8 do 12 časova ili putem pošte na sljedeću adresu: JU Centar srednjih škola Trebinje, Vožda Karađorđa 1, 89101 Trebinje, sa naznakom „Konkurs za direktora škole”.
  2. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
  3. Svi kandidati će o rezultatima konkursa biti pismeno obavješteni u roku od osam dana od dana  završetka procedure o izboru i imenovanju direktora škole. 

***

 JU Gimnazija „Jovan Dučić” 

 Trebinje

K O N K U R S

  1. Profesor matematike – 3 časa – do povratka sa bolovanja –  najduže do 30. 06. 2023.
  2. Profesor računarstva i informatike – 14 časova – do povratka sa bolovanja – najduže do 30. 06. 2023.

-Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

-Ukoliko za pomenuto radno mjesto ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18, 35/20 i 92/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u Gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 120/20) i Pravilnikom o postupku  za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

4. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

7.  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom koji se reguliše polaganje stručnog ispita,

8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

10. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

– na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim Konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim Konkursom,

– kao neverifikovani radnik na poslovima u školi, u  skladu sa članom 108. st. 10. i 11. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Iz svih uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)  dostaviće kandidat koji bude izabran,

– Uvjerenja iz Člana 5. st. (1) tačka 4) i 5) Pravilnika o postupku  za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19). Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Testiranje i intervju  sa kandidatima obaviće se u petak, 28. 04. 2023. godine, sa početkom u 12:30 časova, u prostorijama škole.

– Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu škole, a po mogućnosti i na internet stranicu škole, i to: http://www.gimnazijaducic.com /, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

– Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i  intervjuu smatraće se da su odustali od konkursa.

Prijave slati isključivo poštom na adresu:

JU Gimnazija „Jovan Dučić”, Vožda Karađorđa 1, 89 101 Trebinje

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Povezane vijesti

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Pogledajte 10 pozicija koje su posebno istaknute ove sedmice i započnite svoju novu karijeru!

admin

Oglas za posao: Kurir/dostavljač

admin

Oglas za posao: Vozač/Skladištar

admin

Oglas za posao: Potrebni berači

admin

Komentar