Grad Trebinje
Izdvojeno Hercegovina

JU ZZZ RS – Slobodna radna mjesta na dan 16.11.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 16.11.2022. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

*******

Grad Trebinje

J A V N I   K O N K U R S

za izbor i imenovanje sekretara Skupštine Grada Trebinja

I Opis poslova

Sekretar Skupštine rukovodi Stručnom službom Skupštine Grada, odgovara za rad Stručne službe i obavlja druge poslove utvrđene Statutom Grada, Poslovnikom Skupštine Grada Trebinja i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Trebinja.

II Mandat

Sekretar Skupštine Grada Trebinja se bira do kraja trajanja mandata saziva Skupštine Grada Trebinja koja ga je izabrala.

III Status

Sekretar Skupštine ima status službenika prve kategorije na rukovodećem radnom mjestu u Gradskoj upravi Grada Trebinja.

IV Opšti uslovi

Opšti uslovi za kandidate su:

 1. da su državljani Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,
 2. da su stariji od 18 godina,
 3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,
 5. da nisu otpuštani iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,
 6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi,
 7. da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

V Posebni uslovi

Posebni uslovi za kandidate su:

 1. da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
 2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja i
 3. da ima položen stručni ispit za rad u upravi.

Izuzetno od stava 3. Posebnih uslova,  lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos na rukovodeće, odnosno izvršilačko radno mjesto, uz obavezu da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja.

VI Nespojivost i sukob interesa

Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama članova 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave.

VII Potrebna dokumenta

Prijava na Javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na internet stranici Grada Trebinja, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, a može se preuzeti i na info-pultu Centra za usluge građanima Gradske uprave Grada Trebinja.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat treba da priloži:

 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) fotokopija,
 2. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat će dostaviti nakon okončanja postupka imenovanja,
 3. za dokaz iz tačke IV  podt. 4, 5, 6. i 7. opštih uslova, kandidati će dostaviti svojeručno potpisanu izjavu ovjerenu od nadležnog organa,

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat treba da priloži fotokopije sljedećih dokumenata:

 1. ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu – fotokopija,
 2. potvrda o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja (potvrdu, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci od prijema u radni odnos na ovo radno mjesto ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi.

Izjave o ispunjavanju opštih uslova iz tačke IV podt. 4, 5, 6. i 7. Javnog konkursa predstavljaju sastavni dio obrasca Prijave na javni konkurs, koje kandidat potvrđuje svojim potpisom, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima.

VIII  Objavljivanje Javnog konkursa i rok za podnošenje prijava

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu „Glas Srpske”.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja ovog Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske” i „Službenom glasniku Republike Srpske”.

Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično, putem protokola Centra za usluge građanima ili putem pošte na adresu: Grad Trebinje, ulica Vuka Karadžića broj 2, sa naznakom „Komisija za Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine Grada Trebinja”.

IX  Izborni postupak

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursna komisija će obaviti usmeni intervju, s ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja, vještina kandidata i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano čl. 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 134/11, 9/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Prvorangirani kandidat je dužan, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja od Komisije, dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova iz tačke IV iz podt. 4, 5, 6. i 7. Javnog konkursa.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

Dokumentacija koja je priložena uz Prijavu na javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

Za dodatna obavještenja o Javnom konkursu zadužena je kontakt osoba – Željka Milinić službenik Gradske uprave Grada Trebinja, telefon broj: 059/274-400 u vremenu od 08.00 do 15.00 časova svakog radnog dana.

***

JZU Dom zdravlja “Prof.dr Savo Bumbić”

 Gacko

KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1. Doktor medicine – 1 izvršilac, na godinu dana

2. Rtg tehničar- 1 izvršilac, na godinu dana

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:

1. – završen medicinski fakultet,

– položen stručni ispit

2.Završena srednja medicinska škola- smjer- rtg tehničar

  – položen stručni ispit

Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz konkursa ( originale ili ovjerene kopije) , I to:

1.- izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu,

– diplomu o završenom medicinskom fakultetu,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

2. – izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu,

– diplomu o završenoj medicinskoj školi- smjer rtg

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se direktno na protokol ili poštom, na adresu: JZU Dom zdravlja “Prof.dr Savo Bumbić” Gacko, Solunskih dobrovoljaca 48,  sa naznakom : Prijava na konkurs

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove Konkursa, kao i nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove  konkursa komisija će obaviti intervju, O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u “Glasu  Srpske”.

***

REPUBLIKA SRPSKA

JU Osnovna škola  „ Jovan Jovanović Zmaj “

T  R  E  B  I Nj E

J  A  V  N  I    K  O  N  K  U  R  S

za prijem radnika u radni odnos

 1. Nastavnik biologije – 6 časova u nastavi, položen stručni ispit, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.8.2023. godine, 1 izvršilac;

■ Na    radno  mjesto  primaju   se  kandidati sa radnim iskustvom od godinu dana  i položenim stručnim ispitom.

■ Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – čl. 114. stav (5) („Službeni glasnik RS” br. 81/22).

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog suda RS i 119/21) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 81/22), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi  („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14,76/15), i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijema  u radni odnos i načinu bodovanja u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” broj  74/18, 26/19).

Uz POTPISANU PRIJAVU od strane kandidata na kojoj će OBAVEZNO  navesti na koje radno mjesto konkuriše,   adresu i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno  diplome, stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija  u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu  izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti priznate),

 ■ Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i  vrste stručne spreme.

4.Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan  da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

5. Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. Uvjerenje o radnom iskustvu  od godinu dana na poslovima za koje podnose prijavu,

9. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

10 . Uvjerenje o radnom stažu   izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen. Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu   ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida,

13.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

– Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude izabran. Prihvata se samo ljekarsko uvjerenje koje izda nadležna zdravstvena ustanova.

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

▪ Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

■ TESTIRANjE I INTERVJU kandidatata obaviće se u , 02.12.2022.godine,po sljedećem rasporedu:

          – Test u 8:00 časova

              –  Intervju u 9:00 časova         

■  Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće istaknut na oglasnoj tabli Škole.

•  Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

•  Za kandidate koji se ne pojave na testiranju  ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

     Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola „ Jovan Jovanović Zmaj ” Trebinje, Oktobarska br.1
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati  u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JU  Osnovna škola „Sveti Sava 

Ljubinje  

K  O  N  K  U  R  S

Za popunu upražnjenog radnog mjesta

Za školsku  2022/2023 godinu

1. Nastavnik biologije -1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, a najduže do 31.08.2023. godine – 2 časa

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos 

 Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 1/16 , 66/18, 91/21 i 119/21) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 81/22 ), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (’‘Službeni glsnik Republike Srpske’‘, broj 77/09,  86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem  u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 74/18 i 26/19). Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 114. stav 5. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  81/22)

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 81/22) ispunjavali uslove koji se odnose na stepen i vrstu stručne spreme. 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena  adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:                                            

1.Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,                                                     

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,                                                                                                                                              

3.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.                                                                                                                                               

4. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme  koje nisu  izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila  1992 . godine moraju biti nostrifikovane),                                                                                                                             

 5. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,                                                                                                                                      

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,                                    

7. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o pologanju stručnog ispita u školi,                                             

8. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke  o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ,                                                                                                     
9.  Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
10.Uvjerenje o radnom stažu izdato od  ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:                                                                                                                              

– na radnom mjestu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom 

 -na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom                                                                                           

 -na radnom mjestu van vaspitno-obrazovne ustanove, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom                                                               

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je  kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,
11.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana  porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
12.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,                                                                                                                           13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

– Ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihofizičkoj sposobnosi za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostaviće kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

-Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela iz člana 115.stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.   

– Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se  30.11.2022. godine u prostorijama škole, i to:

 1. testiranje u 09,00 časova, a intervju u 10,00 časova.

-Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
-Kandidati koji ispunjavaju uslove  neće se posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ukoliko  se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.                           

U slučaju da se na konkurs ne prijave lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se prijave kandidata bez radnog iskustva i položenog stručnog ispita.                                                                            

Prijave slati poštom na adresu :                                                                                                                             

Javna ustanova  Osnovna škola  „Sveti Sava” Ljubinje
Ulica Svetosavska broj 23                                                                                                                                 

88 380 Ljubinje                                                                                                                                             

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.                      

Povezane vijesti

CIK BiH raspisao konkurs, traži 12.000 ljudi

admin

TRAŽITE POSAO? Pogledajte šta se nudi ove sedmice

admin

Želite poslovnu promjenu i izazov? Puno je prilika, nude se odlične satnice, plaćen smještaj, društvene aktivnosti za kolektiv…

admin

Tražite posao? Dubrovački vrtovi sunca nude više pozicija, pogledajte uslove…

admin

Hotel Nar zapošljava sobaricu

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

admin

Komentar