Grad Trebinje
Izdvojeno Hercegovina

JU ZZZ RS – Slobodna radna mjesta na dan 17.08.2022. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 17.08.2022. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

*******

JU CSŠ TREBINjE

KONKURS

 1. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, puna norma nedeljno, na određeno vrijeme, do kraja školske godine (31.08.2023.).
 2. Nastavnik informatike, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 12 nastavnih časova nedeljno, na neodređeno vrijeme.
 3. Nastavnik matematike, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 8 nastavnih časova nedeljno, na određeno vrijeme, do kraja školske godine (31.08.2023.).
 4. Nastavnik fizike, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 4 nastavna časa nedeljno, na određeno vrijeme, do kraja školske godine (31.08.2023.).
 5. Nastavnik njemačkog jezika, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 8 nastavnih časova nedeljno, na određeno vrijeme, do kraja školske godine (31.08.2023.).
 6. Nastavnik francuskog jezika, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 2 nastavna časa nedeljno, na određeno vrijeme, do kraja školske godine (31.08.2023.).
 7. Nastavnik italijanskog jezika, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 6 nastavnih časova nedeljno, na određeno vrijeme, do kraja školske godine (31.08.2023.).
 8. Nastavnik likovne kulture, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 5 nastavnih časova nedeljno, na određeno vrijeme, do kraja školske godine (31.08.2023.).
 9. Nastavnik usluživanja, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 4 nastavna časa nedeljno, na određeno vrijeme, do kraja školske godine (31.08.2023.).
 10. Nastavnik praktične nastave za zanimanje konobar, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, ½ norme nedeljno, na neodređeno vrijeme.
 11. Nastavnik praktične nastave za zanimanje poslastičar, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, ½ norme nedeljno, na neodređeno vrijeme.

Za nastavnika i stručnog saradnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu (Sl.gl. RSbr.1/16 i 66/18) i posebne uslove propisane članom 104. i članom 105. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl.gl. RSbr.41/18) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Sl.gl.RS, br. 29/12, 80/14 i 83/15).

Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/19).

Uz prijavu na Konkurs (potpisanu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon) kandidati su obavezni da dostave sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova Konkursa:

 1. Uvjerenje o državljanstvu;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih;
 3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti prilaže kandidat nakon što bude odabran na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 4. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i durgog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 5. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za  krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa;
 6. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni da dostave i sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova Konkursa:

 1. Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srbije nakon 6. aprila 1992.g.);
 2. Za radno mjesto nastavnika praktične nastave za zanimanje konobar potrebno je dostaviti ovjerenu foto-kopiju diplome konobar-specijalista-peti stepen ili ugostiteljsko-kuluinarski tehničar-specijalista-peti stepen;
 3. Za radno mjesto nastavnika praktične nastave za zanimanje poslastičar potrebno je dostaviti ovjerenu foto-kopiju diplome poslastičar-specijalista, peti stepen (završena viša hotelijerska škola) ili menadžer hotelijerstva-gastronom;
 4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radno mjesto na koje kandidat konkuriše.

Kandidati takođe dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem:

 1. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
 2. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja stručne spreme;
 3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz koga se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarena po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme neophodno je preračunati u puno radno vrijeme.
 4. Uvjerenje o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;
 5. Uvjerenje o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;
 6. Uvjerenje o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen.

Prijavu na Konkurs (sa naznakom na zatvorenoj koverti „Prijava na Konkurs za zapošljavanje za radno mjesto na koje kandidat konkuriše”) i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Centar srednjih škola Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem biće obavljen intervju i stručno testiranje dana 29.08.2022. u 1000 časova u prostorijama JU Centar srednjih škola Trebinje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Škola će objaviti na oglasnoj tabli škole 26.08.2022. te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati imaju pravo uvida u rezultate ostvarene putem testiranja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursa neće se razmatrati.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju iskustva u nastavi i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, razmatraće se i prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

***

KPZ  FOČA

      Na osnovu člana 27. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kazneno-popravnog zavoda Foča („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 98/18,44/19,109/19,61/20,20/21 i 32/22), na prijedlog Konkursne komisije Kazneno-popravnog zavoda, direktor Zavoda d o n o s i

PONIŠTENjE DIJELA JAVNOG KONKURSA

      1. Poništava se dio  javnog konkursa  za prijem u radni odnos broj: 01-527/22 od 12.07.2022. godine, koji je objavljen  u dnevnom listu „Glas Srpske” dana 20.07.2022. godine za radno mjesto pod rednim brojem:

      „2. Policajac-pripravnik ……………………………… 2 izvršioca.”

      2. Ostali dio javnog konkursa broj: 01-527/22 od 12.07.2022. godine ostaje nepromijenjen.

      3. Poništenje će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske”.

***

JU Tehnička škola

Trebinje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

Nastavnik srpskog jezika ………………. 1 izvršilac- 2 časa- određeno (do 31.08.2023.)-  sa radnim iskustvom ( položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnom procesu).

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Sl. gl. RS” br. 1/16, 66/18, 91/21, 119/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104.   Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl.gl.RS” br.41/18,35/20, 92/20),Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Sl.gl.RS” br. 29/12,80/14,83/15) i Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u srednjoj školi ( „Sl.gl.RS”. br.66/21).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Sl.gl.RS” br. 41/18,35/20, 92/20) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uvjerenje da kandidat nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava  i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece poslodavac će pribaviti službenim putem od nadležnog organa, za izabranog kandidata.

 Ljekarsko uvjerenje kandidati dostavljaju nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa ( ne može biti starije od šest mjeseci).

Uz potpisanu prijavu na konkurs, kandidati su dužni da, kao dokaz o ispunjavanju uslova konkursa, dostave slijedeća dokumenta (ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

 • Ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent ( za diplome stečene poslije 06.04.1992 god. van BiH i Republike Srbije potrebno priložiti rješenje o priznavanju- nostrifikaciji);
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
 • Kraću biografiju – prijava.

Pored ovih dokumenata potrebno je dostaviti i uvjerenja tražena Pravilnik o postupku za prijem  u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske” br.24/19). Uvjerenja koja kandidat prilaže su:

 • Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja koju izdaje visokoškolska ustanova ili je dodatak diplomi ( ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti navedeni dokument, prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom fotokopijom indeksa);
 • Uvjerenje o položenoj pedagoško- psihološkoj i didaktičko- metodičkoj grupi predmeta (dostavlja kandidat koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta) ;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno- obrazovnom procesu ;
 • Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
 • Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu izdato od strane ranijeg poslodavca/ vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla/;
 • Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, u stručnoj spremi i profilu traženim konkursom,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
 • Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i način bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske” br. 24/19).

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju kao i stručno testiranje u prostorijama škole i to  30.8.2022. godine u 8 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno- obrazovnom procesu razmatraće se prijave kandidata koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane zakonom.

U prijavi navesti kontakt telefon.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti putem pošte na adresu : JU Tehnička škola Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje sa naznakom „ZA KONKURS – nastavnik srpskog jezika “

***

JU SŠC   „PERO SLIJEPČEVIĆ”  GACKO 

K O N K U R S

   Profesor matematike ……………………………………1 izvršilac

(18 časova sedmično), lice sa iskustvom u nastavi sa položenim stručnim ispitom za rad u nastavi, na određeno vrijeme do povratka radnika.

 1. Profesor matematike ……………………………………..1 izvršilac

(12 časova sedmično), lice sa iskustvom u nastavi sa položenim stručnim ispitom za rad u nastavi,  na određeno vrijeme do povratka radnika.

 1. Profesor hemije ………………………………………..1 izvršilac

(16 časova sedmično), lice sa iskustvom u nastavi sa položenim stručnim ispitom za rad u nastavi,  na određeno vrijeme do 31.08.2023.godine.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ( „Službeni glasnik Rrpublike Srpske” br: 1/16, 66/18, 91/21-odluka US i 119/21) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju( „Službeni glasnik Republike Srpske” br: 41/2018, 35/2020 i 92/2021); Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske”  br: 29/12; 80/14 i 83/16) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji ( „Službeni glasnik Republike Srpske „ br: 34/15, 83/15 i 120/20).

Procedura prijema nastavnika biće obavljena u skladu sa odredbama Pravilnika o  kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske” br: 24/19 ).

Uz prijavu  (sa kratkom biografijom, adresom i brojem telefona, prijava mora biti potpisana)  na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

– Za ispunjenost opštih uslova:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
 2. Uvjerenje o državljanstvu;
 3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima kandidat će dostaviti nakon što bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.  Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest (6) mjeseci.

 1. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
 2. Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.

Uvjerenja pod tačkom 4. i 5. za izabranog kandidata po konkursu škola će pribaviti od nadležnog organa  službenim putem , a prije zasnivanja radnog odnosa.

 1. Uvjerenje da protiv kandidata –učesnika konkursa nije pokrenut krivični postupak  za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, trgovine ljudima,polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

  –  Za ispunjenost posebnih uslova:

 1. Diplomu o završenom visokom obrazovanju u trajanju od 4 godine (240 ECTS bodova) u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent. Diplome stečene poslije 06. aprila1992. godine van BiH i Republike Srbije trebaju biti nostrifikovane;
 2. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili dodatak diplomi, koje izdaje visokoškolska ustanova ( ukoliko prosjek nije upisan u diplomi);
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno-vaspitnom procesu ;
 4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita  ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
 5. Uvjerenje ili potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom), koju izdaje Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;
 6. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla koje je kandidat obavljao, stepen stručne spreme i dužina  radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat  radio sa nepunim  radnim vremenom to radno vrijeme   preračunati u puno.
 7. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Otadžbinsko-odbrambenog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
 8. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
 9. Uvjerenje organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
 10. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnik

Republike Srpske” br: 41/18, 35/2020 i 92/2021) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće istaknut na oglasnoj tabli škole tri dana prije zakazanog termina za testiranje i intervju.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obavit će se intervju i testiranje. Intervju i testiranje obavit će se u prostorijama škole dana 29.08.2022. god. sa početkom u 11,00 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati prilažu ovjerene fotokopije dokumenata i  iste im se neće vraćati nakon završene procedure po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja .

Prijave na konkurs sa neophodnim dokumentima mogu se dostaviti u roku ostavljenom konkursom lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu:

JU  Srednjoškolski centar „Pero Slijepčević„ Gacko, ul. Solunskih dobrovoljaca broj 24.  Gacko.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

***

JU Gimnazija „Jovan Dučić” Trebinje

ISPRAVKA KONKURSA

za izbor nastavnika

            U Konkursu za izbor nastavnika, objavljenom u Glasu Srpske od 10.08.2022. godine, vrši se ispravka na sljedeći način:

            -U rečenici: „Testiranje i intervju sa svim kandidatima obaviće se u petak, 29.08.2022. godine u 12:30 časova, u prostorijama škole.”; riječ „petak”, zamjenjuje se riječju „ponedjeljak”.

***

JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

FOČA

K O N K U R S

Za  radno mjesto za  školsku 2022/23. godinu

          1.Nastavnik harmonike, na određeno vrijeme, završena muzička akademija i zvanje diplomirani muzičar- akordeonista;diplomirani muzički izvođač ili pedagog sa predhodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil muzički izvođač:harmonikaš   1(jedan) izvršilac – 16 časova;

   Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenim Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju:

   –  imaju nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa  i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu;

   –  imaju ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene  ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

    – da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva      ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

     – uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;

   Uz prijavu na raspisani konkurs (sa biografijom), kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta ili ovjerene fotokopije:

    1.Diplomu o završenom obrazovanju;

    2.Rodni list;

    3.Uvjerenje o državljanstvu;

   4.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

   5.Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima – dostaviće samo izabrani kandidat po konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa;

      U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14, 45/16 i 26/19 ), biće vršeno bodovanje kandidata, po utvrđenim kriterijumima.

      Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova po kriterijima  utvrđenim pomenutim Pravilnikom.

  Kandidati, uz potpisanu prijavu i  dokumentaciju, treba da dostave i:

   –   Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, u formi uvjerenja ili      potvrde, izdate od zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

 • Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja, u formi uvjerenja izdatog od strane visokoškolske ustanove ili dodatkom na diplomi o završenom obrazovanju;
 • Dokaz o ostvarenom  radnom stažu (ukoliko ima radnog staža), u formi uvjerenja izdatog od strane vaspitno- obrazovne ustanove ili uvjerenje o stažu iz koga se jasno vidi:
 1.  Vrsta posla,
 2. Stepen stručne spreme i
 3. Dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
 • Uvjerenje o statusu ratnog vojnog invalida, ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije;
 • Uvjerenje o statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz te kategorije;

      Kandidat dostavlja i ovjerenu fotokopiju radne knjižice.

      Uvjerenje o neosuđivanosti, od nadležnog centra javne bezbjednosti, zatražiće Škola, nakon što kandidat bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 • Dostavljena dokumentacija ne može biti starija od 6 mjeseci;
 • Ugovor o radu počinje teći od datuma prijema;
 • Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja;
 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje;
 • Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće objavljen na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije prije zakazanog intrvjua i testiranja;
 • Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje;
 • Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.
 • Testiranje kandidata i intervju, obaviće se 29.08.2022. godine u 10,00 časova u školi.

        Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola      Foča, ul.Nemanjina bb, 73 300 Foča.

***

JU SŠC  FOČA FOČA

ISPRAVKA KONKURSA

KOJI JE OBJAVLjEN  10.08.2022.GODINE,

POD TAČKOM  16. TREBA  DA STOJI:

       1. Diplomirani teolog, profesor vjeronauke- 20 časova na određeno radno vrijeme do  31.08.2023.godine  sa položenim  stručnim ispitom za rad u nastavi ………………..1 izvršilac

       2.  Diplomirani teolog, profesor  vjeronauke 5- časova    na određeno radno vrijeme  sa iskustvom položenim stručnim ispitom  ………………………………………………………….. 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16,66/18, i 91/21 i 119/21), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104., Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18,35/20,92/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 120/20) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 29/12., 80/14. i 83/15.).

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19). 

Potrebna dokumentacija:

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati treba da dostave originale ili ovjerene fotokopije (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od šest mjeseci) sledećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava se dokazuju sledećom dokumentacijom:

 • Da je državljanin RS ili BiH – uvjerenjem o državljanstvu;
 • Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;
 • Da je radno sposoban – ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 • Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

            Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i

            vaspitanju, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos

            u srednjoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih

           kandidata:

   -Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

   -Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti prethodno navedena dokumenta o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

  -Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

  -Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) i ovjerenu fotokopiju radne knjižice;

  -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

   -Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18.) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

            – Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju

           uslove Konkursa, Komisija za izbor će obaviti testiranje i intervju dana 25.08.2022. godine

           u 9,00  časova u prostorijama Škole.

            Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju

           i/ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

            Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata koji se ne vraćaju.

           Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

            Rok za dostavljanje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja Konkursa.

          Prijave slati, sa naznakom: „ZA KONKURS – NE OTVARAJ”, na adresu: JU Srednjoškolski centar Foča, Cara Dušana 73., 73 300 Foča.

***

JU SŠC  FOČA FOČA

KONKURS

1.Profesor fizičkog vaspitanja, -10 časova redovne nastave na određeno vrijeme   sa iskustvom i

      položenim stručnim ispitom za rad u nastavi  ……………………………………… 1 izvršilac

       2. Profesor matematike i informatike – 8 časova matematike i 12 informatike i računarstva  do

           povratka  radnice  sa trudničkog bolovanja ………………………………………………… 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16,66/18, i 91/21 i 119/21), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa članom 104., Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18,35/20,92/20), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 120/20) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 29/12., 80/14. i 83/15.).

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19). 

Potrebna dokumentacija:

Uz obaveznu potpisanu prijavu i kraću biografiju kandidati treba da dostave originale ili ovjerene fotokopije (ovjerena fotokopija ne smije biti starija od šest mjeseci) sledećih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava se dokazuju sledećom dokumentacijom:

 • Da je državljanin RS ili BiH – uvjerenjem o državljanstvu;
 • Da je punoljetan – izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom fotokopijom lične karte;
 • Da je radno sposoban – ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);
 • Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

            Posebni uslovi se dokazuju dokumentacijom propisanom Zakonom o srednjem obrazovanju i

            vaspitanju, kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos

            u srednjoj školi, a na osnovu kojih će se izvršiti bodovanje i rangiranje prijavljenih

           kandidata:

   -Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

   -Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, a u izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti prethodno navedena dokumenta o prosjeku ocjena tokom studiranja, prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

  -Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

  -Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) i ovjerenu fotokopiju radne knjižice;

  -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

  -Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

   -Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18.) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

            – Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove Konkursa, Komisija za izbor će obaviti testiranje i intervju dana 25.08.2022. godine u 9,00  časova u prostorijama Škole.

            Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i/ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

            Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata koji se ne vraćaju.

           Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

            Rok za dostavljanje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja Konkursa.

          Prijave slati, sa naznakom: „ZA KONKURS – NE OTVARAJ”, na adresu:

         JU Srednjoškolski centar Foča, Cara Dušana 73., 73 300 Foča.

Povezane vijesti

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Pogledajte 10 pozicija koje su posebno istaknute ove sedmice i započnite svoju novu karijeru!

admin

Oglas za posao: Kurir/dostavljač

admin

Oglas za posao: Vozač/Skladištar

admin

Oglas za posao: Potrebni berači

admin

Komentar