Grad Trebinje
Hercegovina

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 10.4.2024. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 10.4.2024. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

JU Muzička škola “Trebinje”

Trebinje

KONKURS

za izbor direktora               

Za direktora škole može biti izabrano lice, koje pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 01/16,66/18,91/12 Odluka Ustavnog suda Republike Srpske,119/21,112/23) ispunjava i posebne uslove predviđene članom 129. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 41/18,35/20,92/20,55/23).

Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

Posebni uslovi:

1. da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik  na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1;

3. da nije pravosnažnom presudom osuđivan, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv službene dužnosti, protiv polnog integriteta,seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djeteta, falsifikovanja javne isprave, nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, omogućavanja uživanja opojnih droga i koji se ne vodi u registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece;

4. da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole;

5. da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše;

Kandidat, koji konkuriše za radno mjesto direktora škole, uz potpisanu prijavu na konkurs za izbor direktora škole, prilaže sledeću dokumentaciju (ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci):

  Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;

  Izvod iz matične knjige rođenih;

  Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti izdato od nadležne zdravstvene ustanove (ne može biti starije od šest mjeseci, a prilaže ga samo izabrani kandidat);

  Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu;

  Diplomu o završenom prvom ciklusu studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

  Potvrdu, kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 5. i koja sadrži podatke o poslovima na kojima je kandidat radio;

  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;

  Uvjerenje o nekažnjavanju (škola pribavnja službenim putem za imenovanog kandidata);

  Uvjerenje da se lice ne vodi u registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece (škola pribavlja službenim putem za imenovanog kandidata);

  Potpisan prijedlog programa rada direktora škole u narednom četvorogodišnjem  mandatu;

  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samosltalan obrazovno-vaspitni rad;

Direktora škole, na prijedlog Ministra, imenuje Vlada Republike Srpske. Mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike kokursa o Rješenju Vlade o izboru i imenovanju direktora u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja Rješenja školi.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objave konkursa.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole:

JU Muzička škola “Trebinje” Trebinje

Stepe Stepanovića bb

89 101 Trebinje –  sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor direktora škole”

Dokumentacija priložena na konkurs se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

***

JU OŠ„Veselin Masleša”

Foča 

K  O  N  K  U  R  S

1.  VODITELj PRODUŽENOG BORAVKA  –  1 izvršilac, na određeno vrijeme od dana prijema do kraja nastavnog procesa u školskoj 2023/2024. godini, a najduže do 30.06.2024. godine, 50% radnog vremena, sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.  

Pored opštih uslova propisanih  Zakonom o radu i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske”,  broj 74/23),  kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 114. i članom 54. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 81/22 i članom 6. Pravilnika o načinu organizovanja proširenog programa („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/19, 13/20  i 72/21).

 Pravo učešća na konkursu  imaju i lica  koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 81/22 ) ispunjavali uslove koji se odnose na  stepen i vrstu stručne spreme.   

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na konkurs su :

1)  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem  o državljanstvu,

2)  da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom  iz matične knjige  rođenih ili kopijom lične karte,

3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj  sposobnosti, izdatim od strane certifikovane zdravstvene ustanove, koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela koja ga čine nedostojnim za rad u školi, te za krivična djela učinjena protiv: službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa, 

5)  da se ne vodi u  Registru lica  pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a to se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra lica  pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u skladu sa propisima kojima je uređena oblast vođenja Registra lica  pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,  koje za izabranog kandidata Škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa, 

6)  uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična  djela učinjena protiv službene dužnosti, zloupotrebe opojnih sredstava,  polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

          Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1)  Diplomu o završenom  prvom  ciklusu  studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2)  Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3)  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan  vaspitno-obrazovni rad,

4)  Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast   polaganja stručnog ispita u osnovnoj školi,

5)  Dodatak  diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja  ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6)  Uvjerenje  izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, a nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7)  Uvjerenje  o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca ,  sa podacima o opisu radnog mjesta ili sistematizaciji radnog mjesta , stepenu stručne spreme i zvanju i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

8)  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9)  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10)      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

U izuzetnim slučajevima, ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz

tačke 5. (dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja  ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena), prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom kopijom indeksa.

Izuzetno, ukoliko kandidat ne može dostaviti uvjerenje o radnom stažu izdato od prethodnog poslodavca, dostavlja kopiju radne knjižice.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije im se neće vraćati.

 Neblagovremene  i nepotpune  prijave kandidata na konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na konkurs nisu dostavljene blagovremeno ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojim se prijava odbacuje.

Testiranje  kandidata   koji  su  dostavili  potpune i blagovremene  prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u četvrtak, 25.04.2024. godine u 09.00 časova u prostorijama Škole.

Intervju  sa kandidatima   koji  su  dostavili  potpune i blagovremene  prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u četvrtak25.04.2024. godine u 11.00 časova u prostorijama Škole.

Listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, Škola će  postaviti na oglasnu tablu  Škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.

Kandidati   koji  su  dostavili  potpune i blagovremene  prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa

neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju.

Kandidat koji se ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom  „Prijava na konkurs” na adresu: JU Osnovna škola „Veselin Masleša” Foča , Karađorđeva 68a, 73300 Foča.

Povezane vijesti

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Pogledajte 10 pozicija koje su posebno istaknute ove sedmice i započnite svoju novu karijeru!

admin

Oglas za posao: Kurir/dostavljač

admin

Oglas za posao: Vozač/Skladištar

admin

Oglas za posao: Potrebni berači

admin

Komentar