Grad Trebinje
Trebinje

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 17.4.2024. godine

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

Grad Trebinje

J A V N I  K O N K U R S

I

U Gradskoj upravi Grada Trebinja izvršiće se prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme, sa srednjom stručnom spremom i to:

 – vatrogasac – spasilac – pripravnik …………………………………………….. 5 izvršilaca

II – Pripravnički status

Pripravnik je lice koje se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla, koje nakon završenog obrazovanja prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

Pripravnički staž za lica sa završenom srednjom stručnom spremom traje šest mjeseci.

Pripravnik vatrogasac će u toku pripravničkog staža sticati iskustvo u Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici Grada Trebinja, radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita za vatrogasca-spasioca.

III – Opšti uslovi za prijem pripravnika

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave;

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa;

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;

7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16);

8. da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju.

IV – Posebni uslovi

 – SSS – srednja škola tehničkog smjera (IV/V stepen);

 – da nije stariji od 25 godina;

– položen vozački ispit „B” kategorije;

V – Potrebni dokumenti

 Uz prijavu, kandidat dostavlja dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova navedenih u javnom konkursu.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:

 1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);

 2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi; 3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave;

5) izjavu u pisanoj formi da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu stručne spreme, odnosno zvanju.

 Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

1. kopija svjedočanstva o završenoj srednjoj školi (IV/V stepen);

2. kopije svjedočanstava o završnim razredima srednje stručne spreme iz kojih se može vidjeti prosjek ocjena u toku školovanja;

3. izjavu u pisanoj formi da ima položen vozački ispit „B” kategorije;

4. izvod iz matične knjige rođenih (kao dokaz da nije stariji od 25 godina).

Članom 54. stav 1. tačka 1. Zakonom o zaštiti od požara (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/19 ), propisano da vatrogasac – spasilac u vatrogasnospasilačkim jedinicama može biti lice koje ima najmanje stručnu spremu kvalifikovanog radnika odgovarajuće tehničke struke (vatrogasne, građevinske, mašinske, metalske, bravarske, hemijske i električarske).

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

VI

Postupak prijema pripravnika u radni odnos javnim konkursom provodi Komisija, koju imenuje gradonačelnik iz reda zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Trebinja nakon objave javnog konkursa.

Komisija je dužna da utvrdi blagovremenost i potpunost pristiglih prijava, izvrši kontrolu ispunjenosti opštih i posebnih uslova, obavi intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove, izvrši bodovanje kandidata i utvrdi redoslijed kandidata, tj. prioritetnu rang-listu.

Kriterijumi i način ocjenjivanja kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom za prijem pripravnika vatrogasaca – spasilaca sa srednjom stručnom spremom, su sljedeći:

1) ocjenjivanje vještina i fizičke spremnosti;

2) opšti utisak;

3) prosjek ocjena u toku školovanja.

Prvorangirani kandidati, po prijedlogu komisije za sprovođenje javnog konkursa za prijem pripravnika, dužni su da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije, dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova (tačka V podtačke 1), 3), 4) i 5)):

 -da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH),

-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa, i

-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave. Sa izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o obavljanju pripravničkog staža, u trajanju predviđenom zakonom.

VII

Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave, ili putem pošte, na adresu: Gradska uprava Grada Trebinja – Vuka Karadžića broj 2, Trebinje.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Marina Đurica, Samostalni stručni saradnik za radno-pravni status zaposlenih i ljudske resurse u Gradskoj upravi, kontakt telefon broj: 059/273-463 u vremenu od 08 do 14 časova svakog radnog dana.

VIII

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske”. Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen na oglasnoj tabli Gradske uprave i na zvaničnoj njeb-stranici Grada Trebinja.

Povezane vijesti

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Pogledajte 10 pozicija koje su posebno istaknute ove sedmice i započnite svoju novu karijeru!

admin

Oglas za posao: Kurir/dostavljač

admin

Oglas za posao: Vozač/Skladištar

admin

Oglas za posao: Potrebni berači

admin

Komentar