Grad Trebinje
Republika Srpska

Konkurs za više radnih mjesta

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 – 1       Републички секретаријат за законодавство

1.1.         Виши стручни сарадник за нормативноправне послове, Сектор за државну управу 1 извршилац

2             Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

2.1.        Виши стручни сарадник за геоинформациони систем                                              1 извршилац

   3          Републичка управа за инспекцијске послове

3.1.        Тржишни инспектор, Сектор тржишне инспекције,

                Одјељење Требиње                                                                                                                  2 извршиоца

3.2.        Ветеринарски инспектор, Сектор ветеринарске инспекције,

                Одјељење Бања Лука                                                                                                               1 извршилац

3.3.        Еколошки инспектор, Сектор урбанистичко-грађевинске и еколошке инспекције,

               Одјељење Добој                                                                         1 извршилац

II  Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

1.    да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2.    да је старији од осамнаест (18) година;

3.    да има општу здравствену способност;

4.    да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) 

мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и

5.    да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

III Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем: 1.1.

VII степен стручне спреме или завршен први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, правни факултет или други факултет правног смјера; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовња и положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 2.1.

VII степен стручне спреме или завршен први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова; аритектонски факултет, архитектонско-грађевински факултет, смјер архитектура, геодетски факултет или природно-математички факултет, смјер географија или просторно планирање; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем: 3.1.

ВСС – најмање 240 ECTS бодова (European credit transfer system); дипломирани економиста, дипломирани правник, дипломирани инжењер пољопривреде – свих стручних звања и усмјерења, дипломирани комуниколог, дипломирани инжењер машинства, дипломирани инжењер технологије, дипломирани инжењер хемијске технологије, дипломирани инжењер хемијских процеса, дипломирани инжењер текстилног инжењерства или дипломирани туризмолог, дипломирани инжењер електротехнике било којег стручног звања и усмјерења или дипломирани инжењер рачунарства и информатике; три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; посједовање возачке дозволе „Б“ категорије.

За радно мјесто означено под бројем: 3.2.

ВСС – најмање 240 ECTS бодова (European credit transfer system); доктор ветеринарске медицине или дипломирани ветеринар; три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; посједовање возачке дозволе „Б“ категорије.

За радно мјесто означено под бројем: 3.3.

ВСС – најмање 240 ECTS бодова (European credit transfer system): дипломирани еколог, дипломирани инжењер заштите животне средине, дипломирани биолог, дипломирани хемичар, дипломирани инжењер технологије, дипломирани инжењер пољопривреде или дипломирани инжењер шумарства; три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе, посједовање возачке дозволе „Б“ категорије.

IV

Опис послова, статус и категорија за наведена радна мјеста налази се на интернет страници Агенције за државну управу.

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор – интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени.

Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управуwww.adu.vladars.rs, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом – уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету

    (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и

     Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе

     или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита у складу са

     Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в) увјерења или потврде о радном искуству  у траженом степену образовања.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији – у противном неће моћи приступити истом.

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју за радна мјеста означена под бројем: 3.1., 3.2., и 3.3. (инспектори) обавезни су донијети возачку дозволу „Б“ категорије на увид Конкурсној комисији – у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

–      дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету;

–      увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

–      увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

–      увјерења о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

–      увјерења о општој здравственој способности;

–      возачке дозволе „Б“ категорије за радна мјеста означена под бројем: 3.1., 3.2., 3.3.

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине“ и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине“. 

ВД  ДИРЕКТОРА

                                                                                                                                                  Александар Радета

Poslodavac: Agencija za državnu upravu

Grad:/

Vrsta zaposlenja:/

Stručna sprema:VSS

Oglas objavljen:17.11.2023

Oglas važi do:02.12.2023

Povezane vijesti

CIK BiH raspisao konkurs, traži 12.000 ljudi

admin

TRAŽITE POSAO? Pogledajte šta se nudi ove sedmice

admin

Želite poslovnu promjenu i izazov? Puno je prilika, nude se odlične satnice, plaćen smještaj, društvene aktivnosti za kolektiv…

admin

Tražite posao? Dubrovački vrtovi sunca nude više pozicija, pogledajte uslove…

admin

Hotel Nar zapošljava sobaricu

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

admin

Komentar