Grad Trebinje
Izdvojeno Trebinje

OGLASI ZA POSAO: Inspektor za hranu i stručni saradnik za pružanje pravne pomoći

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e   
J A V N I  K O N K U R S
za upražnjena radna mjestaI – 1  Agencija za agrarna plaćanja
1.1.  Viši stručni saradnik za obradu zahtjeva u oblasti        stočarske proizvodnje                                                                              1 izvršilac
2      Centar za pružanje besplatne pravne pomoći
2.1.  Viši stručni saradnik za pružanje pravne pomoći,        Sektor za pružanje besplatne pravne pomoći Trebinje                       1 izvršilac
2.2.  Viši stručni saradnik za pravne i opšte poslove,        Odsjek za pravne i opšte poslove                                                          1 izvršilac 3      Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite
3.1.  Viši stručni saradnik za proces evropskih integracija i        harmonizaciju, Odsjek za evropske integracije, Odjeljenje za        normativno-analitičke poslove i evropske integracije,        Resor za rad i zapošljavanje                                                                  1 izvršilac
3.2.  Viši stručni saradnik za razvoj i analitiku,        Odjeljenje za razvoj, analitiku, informisanje i opšte poslove,        Sekretarijat Ministarstva                                                                     1 izvršilac        
II Opis poslova
Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.
Obrađuje zahtjeve za odobravanje podsticaja u oblasti stočarske proizvodnje, stara se o kompletiranju zahtjeva i priloga, priprema obračune za donošenje rješenja po zahtjevima za odobravanje podsticaja, vodi evidencije i priprema izvještaje o obrađenim zahtjevima, priprema predmete za terensku kontrolu, učestvuje u pripremi konkursa i javnih poziva za direktna plaćanja u oblasti stočarske proizvodnje, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.
Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije.
Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.1.
Priprema liste subjekata za pružanje pravne pomoći, pruža pravne savjete i pomoć pri popunjavanju formulara, daje informacije o besplatnoj pravnoj pomoći, vodi evidenciju o pružanju besplatne pravne pomoći, prikuplja sve podatke potrebne za odlučivanje o pravu na besplatnu pravnu pomoć korisniku, pomaže u pripremi predmeta za zastupanje pred sudom, podnosi mjesečni izvještaj o svom radu pomoćniku direktora, obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora. Za svoj rad odgovara pomoćniku direktora.
Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije.
Za radno mjesto označeno pod brojem: 2.2.
Obavlja poslove normativne djelatnosti koji se odnose na pripremu i izradu internih pravilnika iz nadležnosti Centra, oglašava slobodna radna mjesta ukoliko se radi o mjestima namještenika, priprema rješenja iz radnog odnosa, vodi evidenciju kadrova, priprema podatke za izvještaj Centra, priprema prijedloge rješenja iz radnog odnosa, vodi dosije radnika, priprema i učestvuje u postupcima javnih nabavki, prati pravne propise, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odsjeka. Za svoj rad odgovara rukovodiocu Odsjeka.
Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije.
Za radno mjesto označeno pod brojem: 3.1.
Učestvuje u radnim tijelima i grupama koje se formiraju u procesu evropskih integracija za ostvarivanje nadležnosti Ministarstva u oblasti rada, zapošljavanja, penzijskog i invalidskog osiguranja, zaštite na radu, boračko-invalidske zaštite i radi na razvoju i unapređenju integracionih tokova, obavlja normativnopravne i analitičke poslove iz resorne nadležnosti Ministarstva koji se odnose na harmonizaciju domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, predlaže mjere i aktivnosti radi usklađivanja domaće legislative sa međunarodnim standardima, prevodi i obrađuje materijale sa engleskog jezika i vrši korespodenciju na engleskom jeziku za potrebe Ministarstva u dijelu poslova koji se odnose na integracije Evropske unije, te obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odsjeka i načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu.
Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije.
Za radno mjesto označeno pod brojem: 3.2.
Učestvuje u izradi programa, elaborata, studija i svih drugih strateških dokumenata iz djelokruga rada i finkcionisanja svih segmenata Ministarstva, prati sprovođenje strategija iz resorne nadležnosti Ministarstva, prikuplja materijale, statističke podatke, dokumentaciju, sređuje ih i priprema za izradu planova, izvještaja, elaborata, kontaktira sa resorima radi prikupljanja mjesečnih i drugih periodičnih izvještaja, obrađuje ih, priprema i dostavlja nadležnim organima za dalju upotrebu, obavlja stalne kontakte sa predstavnicima nadležnih organizacija i institucija s ciljem prikupljanja potrebnih podataka i informacija za izradu planiranih programa, strategija, elaborata iz resorne nadležnosti, vodi evidencije o sredstvima odobrenim iz budžeta za finansiranje prava utvrđenih zakonima iz oblasti rada i boračko-invalidske zaštite, ustrojava datoteku podataka o korisnicima tih prava, obavlja studijsko-analitičke poslove te druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu
Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije
II Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od osamnaest (18) godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označena pod brojem: 1.1.
VII stepen stručne spreme; poljoprivredni fakultet – smjer stočarstvo ili opšti smjer; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto označena pod brojem: 2.1.
VII stepen stručne spreme; pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera (najmanje 240 ECTS bodova), položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto označena pod brojem: 2.2.
VII stepen stručne spreme; pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera (najmanje 240 ECTS bodova); položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto označena pod brojem: 3.1.
VII stepen stručne spreme; pravni fakultet, ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; aktivno znanje engleskog jezika i najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
Za radno mjesto označena pod brojem: 3.2.
VII stepen stručne spreme; ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, fakultet političkih nauka ili pravni fakultet; stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
V
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.
Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.
O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.
Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu. VI
Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.
Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:
a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);
b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;
v) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
g) dokaza o aktivnom znanju engleskog jezika za radno mjesto označene pod brojem: 3.1.
Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.
Napomena za kandidate:
Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.
Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.
VII
Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti:
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • dokaza o aktivnom znanju engleskog jezika za radno mjesto označene pod brojem: 3.1.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.
VIII
Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.
Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. MojPosao.ba ne odgovara za navode iz oglasa, niti za eventualno kasnije napravljene izmjene i dopune za vrijeme trajanja javnog oglasa. Molimo da za dodatne informacije kontaktirate nadležne institucije.

Lokacija: Trebinje

Broj izvršilaca: 1

Datum objave: 04.10.2022.

Trajanje oglasa: 8 dana (ističe 12.10.2022.)


Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e 

J A V N I  K O N K U R S
za upražnjeno radno mjesto
I – 1  Republička uprava za inspekcijske poslove

1.1.  Inspektor za hranu, Sektor inspekcije za hranu, Odjeljenje Trebinje, 1 izvršilac
II Opis poslova
Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.
U oblasti proizvodnje i prometa hrane vrši kontrolu uvoza hrane u pogledu prateće dokumentacije, higijenskog stanja pošiljke, kvaliteta i zdravstvene ispravnosti hrane; uzimanje uzorka za laboratorijsku analizu; kontrolu higijensko-sanitarnih uslova objekata, prostorija, uređaja i opreme za proizvodnju i promet hrane; kontrolu uslova i način skladištenja hrane; kontrolu kvaliteta i zdravstvene ispravnosti sirovina i gotovih proizvoda; pregleda evidencije o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima hrane; vrši nadzor nad zaposlenim licima u pogledu obavljanja sanitarnih pregleda, dodatne edukacije o higijeni hrane, nošenju radne odjeće i obuće i higijenske manipulacije sa hranom; na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova obavlja preglede objekata u kojima se vrši priprema i posluživanje hrane prilikom posjete visokih zvaničnika i delegacija iz drugih zemalja; obavlja vanredne preglede hrane na osnovu obavještenja dostavljenih putem „ RASFF-a” i globalne mreže „INFOSAN”; vrši kontrolu sistema za javno snadbijevanje stanovništva vodom za piće i pogona za proizvodnju flaširanih voda; vrši koordinaciju i kontrolu rada inspektora za hranu u sastavu jedinica lokalne samouprave; sarađuje s ovlašćenim ispitnim laboratorijama i drugim organima nadležnim za pitanja hrane; prati propise iz nadležnost inspekcije za hranu  i predlaže njihovu izmjenu i dopunu ili donošenje novog propisa; podnosi izvješptaj i informacije o svom radu; obavlja i druge poslove o nalogu neposrednog rukovodioca.
III Opšti  uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 • da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od osamnaest (18) godina;
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.
VSS – najmanje 240 ECTS (European credit transfer system), diplomirani hemičar, diplomirani inženjer prehrambenog inženjerstva, diplomirani inženjer tehnologije, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, diplomirani inženjer za kontrolu kvaliteta i bezbjednosti namirnica, doktor medicine, diplomirani nutricionista, diplomirani sanitarni inženjer, diplomirani inženjer poljoprivrede, diplomirani inženjer poljoprivrede za prehrambenu tehnologiju, diplomirani inženjer poljoprivrede za preradu i kontrolu poljoprivrednih proizvoda, diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede za animalnu proizvodnju, diplomirani inženjer poljoprivrede za stočarstvo, doktor veterinarske medicine ili diplomirani veterinar, diplomirani inženjer animalne biotehnologije, diplomirani inženjer biljne biotehnologije, diplomirani inženjer poljoprivrede – smjer biljna proizvodnja ili diplomirani inženjer bioinženjeringa, tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, posjedovanje vozačke dozvole „B” kategorije.
V
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.
Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.
O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.
VI
Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.
Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni  navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim  sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.
Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:
a)  diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);
b)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu ;
v)  uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
g)  dokaz o posjedovanju vozačke dozvole  „B” kategorije.;
Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.Napomena za kandidate:
Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.
Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti vozačku dozvolu „B” kategorije  na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.
Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda) ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu  putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.VII
Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od  dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa   Zakonom o visokom obrazovanju)
 • uvjerenje  o položenom stručnom ispitu ;
 • uvjerenja  ili  potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • dokaz posjedovanju vozačke dozvole „B” kategorije;
 • uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

Ukoliko  izabrani  kandidat ne dostavi originale ili ovjerene kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza  Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg  kandidata  po  broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata  da  dostavi  navedene  dokumente.
VIII
Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.
Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. MojPosao.ba ne odgovara za navode iz oglasa, niti za eventualno kasnije napravljene izmjene i dopune za vrijeme trajanja javnog oglasa. Molimo da za dodatne informacije kontaktirate nadležne institucije.

Lokacija: Trebinje

Broj izvršilaca: 1

Datum objave: 04.10.2022.

Trajanje oglasa: 8 dana (ističe 12.10.2022.)

Povezane vijesti

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Pogledajte 10 pozicija koje su posebno istaknute ove sedmice i započnite svoju novu karijeru!

admin

Oglas za posao: Kurir/dostavljač

admin

Oglas za posao: Vozač/Skladištar

admin

Oglas za posao: Potrebni berači

admin

Komentar