Grad Trebinje
Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 8.09.2021. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 8.09.2021. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*********

************

JU OŠ “NjEGOŠ”  

BERKOVIĆI

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

I – Predmet

Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole “Njegoš” Berkovići,  raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole “Njegoš” Berkovići.

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole, kao i poslove predviđene  u članu 139. stav 3. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

III – Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovne škole “Njegoš” Berkovići  se bira na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa  za imenovanje direktora, u roku od osam dana od  dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

IV –  Uslovi za učešće na konkursu

Za  direktora  Javne ustanove Osnovne škole “Njegoš” Berkovići  može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i  Statutom  škole, i to:

1. Opšti uslovi:

1)  da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

2)  da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

3)  da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

 Za direktora škole može da bude izabran nastavnik ili stručni saradnik koji

1) ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili  da ispunjava uslove  iz člana  177. stav 2. Zakona o  osnovnom vaspitanju i obrazovanju

(“Službeni glasnik RS” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20),

2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

3) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i  protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva  ličnosti,  morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili maloljetnim licem.

V – Potrebna dokumentacija

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

–  Izvod iz matične knjige rođenih,

–  Uvjerenje o državljanstvu,

–  Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

–  Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik  na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

–  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu  za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

–  Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koji prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

–  Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,

–  Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili maloljetnim licem,

–  Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

–  Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

–  Kratku biografiju sa podacima o  prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Pravo učešća na konkursu na mjesto direktora škole imaju i lica koja ispunjavaju uslove iz člana 177. stav 2.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”,broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63,20).

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju  u originalu ili ovjerenoj  kopiji  u skladu sa zakonom.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova Osnovna škola “Njegoš”  Berkovići,  Berkovići bb, 88 363 Berkovići,   sa naznakom “Prijava na konkurs za izbor direktora škole”.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole “Njegoš” Berkovići u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

***

JU SŠC “GOLUB KUREŠ”

BILEĆA

ISPRAVKA KONKURSA

Vrši se ispravka konkursa za prijem radnika u JU SŠC “Golub Kureš” u Bileći broj 163-1/21 od 23.8.2021. koji je objavljen 25.8.2021. godine u dnevnom listu “Glas Srpske” u dijelu koji se odnosi na popunu radnog mjesta  pod rednim brojem 1. tako da sada glasi “nastavnik veterinarske grupe predmeta, 1 izvršilac, sa radnim iskustvom u nastavi i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 6 časova redovne nastave i 6 časova praktične nastave, na određeno vrijeme do 31.8.2022. godine.”

***

JU OŠ “VESELIN MASLEŠA”

FOČA                    

KONKURS

1. Nastavnik geografije  – 1  izvršilac na 2 časa  neposrednog rada sa učenicima – sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim ispitom, na određeno vrijeme od dana prijema do 31.8.2022. godine;

2. Nastavnik fizičkog vaspitanja  – 1 izvršilac na 4 časa  neposrednog rada sa učenicima – sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim ispitom, na određeno vrijeme od dana prijema do 31.8.2022. godine;

3. Nastavnik ruskog jezika  – 1 izvršilac – na 4 časa  neposrednog rada sa učenicima – sa radnim iskustvom i  položenim  stručnim ispitom, na određeno vrijeme  od dana prijema do 31.8.2022. godine;

4. Nastavnik pravoslavne vjeronauke  – 1 izvršilac – na 4 časa  neposrednog rada sa učenicima – sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme od dana prijema do 31.8.2022. godine;

Pored opštih uslova propisanih  Zakonom o radu i članom 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata  u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”,  broj 74/18 i 26/19) kandidat treba da ispunjava i uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), članom  3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

 Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.   

Izuzetno, pravo učešća na konkursu imaju  i kandidati  koji  su  stekli  radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem  o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom  iz matične knjige  rođenih ili kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj  sposobnosti za rad sa učenicima  koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,

5) da po  podacima iz  posebnog Registra nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece,

6) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje iz tačke 4) i 5) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diplomu o završenom  prvom  ciklusu  studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti  ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) Uvjerenje  izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

7) Uvjerenje  o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o dužini radnog staža, na kojim poslovima je ostvaren radni staž i sa kojom stručnom spremom,

8) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnu tablu  škole.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona)      

Testiranje i intervju sa kandidatima,   koji   dostave   potpune i blagovremene  prijave, odnosno koji  ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole, i to:

– 23.9.2021. godine, testiranje sa početkom u 13.30 časova,

–    23.9.2021. godine,  intervju sa početkom u  15 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, pa ako se ne pojave na istim, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu: JU Osnovna škola “Veselin Masleša” Foča , Karađorđeva 68a, 73300 Foča, preporučeno ili direktno u školu.

Povezane vijesti

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Pogledajte 10 pozicija koje su posebno istaknute ove sedmice i započnite svoju novu karijeru!

admin

Oglas za posao: Kurir/dostavljač

admin

Oglas za posao: Vozač/Skladištar

admin

Oglas za posao: Potrebni berači

admin