Grad Trebinje
Trebinje

JZU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 14.10.2020. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 14.10.2020. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice

JU SŠC SVETOZAR ĆOROVIĆ”

LjUBINjE

KONKURS

za prijem u radni odnos

 A) Na određeno vrijeme do povratka  radnika sa bolovanja , a najduže do 31.8.2021. godine

1. Profesor psihologije 2 časa u Ljubinju ……….1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom  do 31.8.2021. godine.

2. Profesor poslovne komunikacije 2  časa u Berkovićima ….. 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom do 31.8.2021. godine.

B) Na određeno vrijeme do povratka  radnika sa bolovanja , a najduže do 31.12.2020. godine

1. Profesor matematike 10 časova sedmično u Berkovićima ………………………………………1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

2. Profesor informatike 2 časa sedmično u Berkovićima ………………………………………… 1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom .

3. Profesor poslovno informatičke obuke  2 časa sedmično u Berkovićima …………………1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

4. Profesor procesa razvoja softvera 2 časa sedmično u Berkovićima ………………………..1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

5. Profesor praktične nastave ekonomski tehničar  2 časa sedmično u Berkovićima ………..1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

6. Profesor privredne matematike 2 časa sedmično Ljubinju …………………………………1 izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova predviđenih  Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 01/16 i 66/18 ), kandidati  treba da ispunjavaju i posebne uslove  iz :

Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  član 104. (“Službeni  glasnik Republike Srpske”, br.41/18, 35/20 i 92/35) , Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik Republike Srpske”,br. 34/15 i 83/15 ) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim  stručnim  školama  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 29/12, 80/14 i 83/15) .

Pravo učešća na konkursu imaju  lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.41/18, 35/20 i 92/20), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika   i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci , ukoliko ispunjavaju ostale uslove konkursa.

Kandidati su dužni dostaviti dokaze za ispunjavanje  navedenih  uslova i to:                                                 

– prijavu  (potpisanu od strane kandidata )   sa kratkom biografijom , adresom i kontakt telefonom,

– uvjerenje o državljanstvu,

– izvod iz matične knjige rođenih ,

– uvjerenje suda da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

– diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent  (  diplome  stečene van BiH i  Republike Srbije   poslije  6. aprila 1992. godine trebaju biti nostrifikovane),

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi .

Ljekarsko uvjerenje , od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima se dostavlja nakon što kandidat bude izabran na konkursu , a prije zasnivanja radnog odnosa ( ne starije od 6 mjeseci).

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za  krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa;

Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („ Službeni glasnik Republike Srpske “, broj 24/19 ) , te je za bodovanje potrebno dostaviti sljedeće dokumente.

– Dodatak diplomi , koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi na postoje podaci o prosjeku ocjena),

U izuzetnim slučajevima , ukoliko kandidat iz opravdanih razloga na može pribaviti dokument o prosjeku ocjena tokom studiranja , prosječna ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa,

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom),

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi : vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla ( za kandidate sa iskustvom),

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko-invalidsku zaštitu o  utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida ,

– Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog  za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije  neće biti vraćene kandidatima.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će objaviti 26.10.2020. godine na oglasnoj tabli škole i  do tada prijave trebaju biti u školi.

Sa kandidatima  koji su blagovremeno dostavili prijave i  ispunjavaju  uslove konkursa  obaviće se testiranje i intervju 29.10.2020. godine  u  prostorijama škole u  godine u 10 sati.

Kandidati se neće posebno pozivati i oni koji se ne pojave na  testiranju u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom lično ili putem pošte dostaviti na adresu  Javna ustanova Srednjoškolski centar “Svetozar Ćorović”,  Svetosavska 22, Ljubinje sa naznakom  “Prijava na konkurs za ( navesti radno mjesto na koje se konkuriše)”.

***

JU OŠ  “VUK KARADžIĆ”  TREBINjE

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik geografije –  4  časa

( na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine);  

2. Nastavnik likovne kulture – 5 časova

(na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine);

– Potrebno je da svi kandidati imaju radno iskustvo i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

– Ukoliko za pomenuta radna mjesta ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, bodovaće se kandidati bez iskustva i položenog stručnog ispita za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim da stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09 i 86/10) , Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18, 26/19 ) i Pravilnikom o načinu organizovanja proširenog programa (“Sl. gl. RS” 37/19 ).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4.   Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta ako kandidat u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta.

5.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

6. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

8. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

–  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom,

– na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice  poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

– Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom)  dostaviće kandidati koji budu izabrani,

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. Stav 5. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidate koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa).                 

–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, testiranje i intervju, obaviće se dana 27.10.2020. sa početkom u 10 časova,  u JU OŠ “Vuk Karadžić” Trebinje.

– Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.

– Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojavi na testiranju i intervjuu, smatraće se da je kandidat odustao od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

 JU OŠ “Vuk Karadžić”, Miloša Crnjanskog br. 4 Trebinje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JU OŠ  “JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ”

TREBINjE

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 20 časova u nastavi, na neodređeno vrijeme   …………………………………………………………………….  1 izvršilac

2. Nastavnik razredne nastave, voditelj u produženom boravku, na određeno vrijeme do 30.6.2021. godine, 20 sati sedmično ………………………………………………….. 1 izvršilac

3. Nastavnik engleskog jezika, 10 časova u nastavni, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine ………………………………………………………………………… 1 izvršilac

4. Nastavnik biologije, 4 časa u nastavi, na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine,  ………………………………………………………………………………………………………………..  1 izvršilac

– Na  sva  radna  mjesta  primaju  se  kandidati sa radnim iskustvom od godinu dana  i položenim stručnim ispitom.

– Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž  van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – čl. 104. stav (6) (“Službeni glasnik RS” br. 44/17, 31/18, 84/19,35/20,63/20).

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16, 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18, 84/19), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi  (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za  prijem  u radni odnos i načinu bodovanja u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  74/18, 26/19).

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon, kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno  diplome, stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija  u odgovarajućoj oblasti (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu  izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti priznate),

 – Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  ispunjavala uslove u pogledu stepena i  vrste stručne spreme.

4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan  da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

5. Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

6. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. Uvjerenje o radnom iskustvu  od godinu dana na poslovima za koje podnose prijavu,

9. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

10 . Uvjerenje o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen. Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu   ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije  ratnog vojnog invalida,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

– Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude izabran. Prihvata se samo ljekarsko uvjerenje koje izda nadležna zdravstvena ustanova.

– Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

–  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.

– Testiranje i intervju kandidata obaviće se u petak, 30.10.2020. godine, u prostorijama Škole prema sljedećem rasporedu:

•  Nastavnik fizičkog vaspitanja i nastavnik biologije: test u 8 časova, intervju u 9 časova,

• Nastavnik engleskog jezika i nastavnik razredne nastave – voditelj u produženom boravku,  – test u 10 časova, intervju – u 11 časova,

■  Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće istaknut na oglasnoj tabli Škole.

•  Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju.

•  Za kandidate koji se ne pojave na testiranju  ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:  JU Osnovna škola “Jovan Jovanović Zmaj ” Trebinje, Oktobarska br.1

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati  u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja.

***

JU GIMNAZIJA “KALINOVIK”

KALINOVIK

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Profesor fizike – jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim  stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 9 časova  sedmično – na određeno vrijeme 31.8.2021. godine

2. Profesor psihologije – jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 2 časa  sedmično  na određeno vrijeme do 31.8.2021. godine.

3. Profesor pravoslavne vjeronauke – jedan izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno –obrazovnom procesu, 3 časa sedmično na određeno vrijeme do 30.6.2021. godine.

     Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:1/16 i 66/18) i posebne uslove u skladu sa članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18, 35/20 i 92/20) , Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih  saradnika u gimnaziji(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19).

Uz potpisanu prijavu sa biografijom kandidat treba da dostavi dokumentaciju o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

– Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

– Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

– Da je psihofizički sposoban za rad sa učenicima, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izdaje nadležna ustanova i koje ne može biti starije od šest mjeseci(ljekarsko uvjerenje će dostaviti izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa).

– Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog  nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Kandidat je dužan da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:

– Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa  ostvarenih najmanje  240 ECTS bodova ili ekvivalent u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ( diplome izdate u BiH , kao i diplome izdate u bivšoj SFRJ do 6.4.1992. godine sa istim stepenom stručne i vrstom školske spreme koja se traži za nastavnike, imaju jednaku vrijednost, a u skladu sa zakonskim propisima o važnosti javnih isprava);

– Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

– Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta ( dostavlja kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta).

– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme);

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

– Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava za izabranog kandidata će pribaviti škola službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa).

– Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece za izabranog kandidata će pribaviti škola službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa).        

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 41/18)

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu  Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će objaviti na oglasnoj tabli škole.

Prijem radnika izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 24/19).

Dana 28.10.2020. godine u 12 časova u prostorijama škole obaviće  se testiranje i

intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom „Prijava na konkurs”  slati na adresu:

JU Gimnazija “Kalinovik” Kalinovik, Ul. Šumadijska bb.

71 230 Kalinovik, Tel. 057/623-044

***

OPŠTINA BILEĆA

JAVNI  KONKURS

za popunu upražnjenih radnih  mjesta službenika  u Opštinskoj upravi Bileća

I

1. Samostalni stručni saradnik za stambeno-komunalnu oblast

    – 2 izvršioca  na neodređeno  vrijeme.

2. Samostalni stručni saradnik za menadžment ljudskih resursa – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

3. Samostalni stručni saradnik za prava civilnih žrtava rata, žrtava ratne torture  i prava na zdravstvenu zaštitu, svih korisnika iz oblasti boračko-invalidske zaštite, – 1 izvršilac  na neodređeno vrijeme.

4. Samostalni stručni saradnik za rad sa mladima – 1 izvršilac na neodređeno     vrijeme,

5. Samostalni stručni saradnik za poslove u privredi – 1 izvršilac

    na neodređeno vrijeme.

6. Samostalni stručni saradnik za obračun dodatnih primanja i saradnja sa Poreskom upravom Republike Srpske – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

7. Samostalni stručni saradnik za ulazne fakture – 1 izvršilac  na neodređeno vrijeme.

8. Viši stručni saradnik za dokumentaciju za poslove geodezije – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

II – Opis poslova

Predviđeni su  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji   

Radnih mjesta opštinske uprave Bileća (“Službeni glasnik opštine   Bileća” broj: 5/18, 2/19, 3/19, 1/20, 2/20 i 4/20).

III – Opšti uslovi za kandidate

1. Da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest      mjeseci  ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u      Opštinskoj upravi,

5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem     nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na      području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred   Tribunalom – član IX stav 1 . Ustava BiH,

7. Da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa   dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

IV – Posebni uslovi za kandidate

1. Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

 – VSS – Pravni fakultet  ili prvi ciklus studija sa najmanje 240

   ECTS bodova,

–  Najmanje 2 godine (dvije )  radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

–  Položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

–  Poznavanje rada na računaru.   

2. Za radno mjesto pod 2:

 –  VSS – Pravni fakultet, ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

 –  Najmanje 2 godine (dvije) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

 –  Položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

 –  Poznavanje rada na računaru. 

3. Za radno mjesto pod 3:

– VSS, Pravni fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

– Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

– Položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

– Poznavanje rada na računaru.   

4. Za radno mjesto 4:

– VSS, društvenog, prirodnog ili tehničkog smjera ili prvi ciklus studija sa   najmanje 240 ECTS bodova,

– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

– Položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

– Poznavanje rada na računaru.   

5. Za radno mjesto 5:

– VSS, Pravni fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova

– Najmanje 1(jedna) godina  radnog iskustva u traženom  stepenu obrazovanja,

– Položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

– Poznavanje rada na računaru.  

6. Za radno mjesto 6:

– VSS, Ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova

– 2 (dvije ) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

– Položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

– Poznavanje rada na računaru.

7. Za radno mjesto 7:

– VSS, Ekonomski fakultet, fakultet za proizvodnju i menadžment  ili prvi ciklus

  studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

– Najmanje 1 (jedna ) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

– Položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

– Poznavanje rada na računaru.

8. Za radno mjesto 8:

– VŠS, inženjer geodezije  ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova

– Najmanje  1 (jedna ) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

– Položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,

– Poznavanje rada na računaru.

V –  Potrebna dokumenta

 Uz prijavu na  konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju   

 opštih i posebnih uslova i to:

1. Fotokopije  lične karte,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Izvod iz matične knjige rođenih,

4. Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti(dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure),

5. Uvjerenje o neosuđivanju,

6. Uvjerenje da se protiv kandidata na vodi krivični postupak(ne stariji od 6 mjeseci),

7. Potpisane i ovjerene  izjave iz tačke 5. 6. i 7. ,

8. Ovjerena fotokopija diplome o završenoj stručnoj spremi,

9. Uvjerenje o radnom iskustvu,

10. Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u

          opštinskoj upravi ,

11. Ovjerena fotokopija dokaza o poznavanju rada na računaru (uvjerenje, potvrda

          ili drugi dokaz o informatičkoj osposobljenosti).

VI

   Kandidati   koji ispunjavaju uslove  konkursa biće pozvani na intervju.

   O vremenu i mjestu sprovođenja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni. 

      Prvorangirani  kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je da u roku od sedam dana, od dana prijema obavještenja, Komisiji dostavi dokaze o ispunjavanju opštih uslova u originalu ili ovjerene fotokopije (izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o neosuđivanju, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak), ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz poglavlja  V  i posebne  uslove  u originalu i ovjerenoj fotokopiji (diplomu o stručnoj spremi, uvjerenje o radnom iskustvu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi i poznavanje rada na računaru informatička obučenost kroz školovanje, uvjerenje i potvrda o osposobljenosti).

        Ako prvorangirani kandidat u propisnom roku ne dostavi dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sledećeg kandidata, po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

VII

      Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”.

       Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

        Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje, a dokumenta priložena uz konkurs neće se vraćati kandidatima.

VIII

       Prijave za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu koja se može preuzeti na pultu opštine Bileća i na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave. Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  se   mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Bileća, Ulica Kralja Aleksandra br. 28.  sa naznakom “Konkursna komisiji za sprovođenje postupka  za prijem službenika”.

Povezane vijesti

Donosimo oglase za radna mjesta koja se traže u Dubrovniku i okolini

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 17.7.2024. godine

admin

PUNO PRILIKA ZA POSAO! Pogledajte što se sve nudi u Dubrovniku i okolini!

admin

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta

admin

Tražite posao? Evo što se nudi u Dubrovniku i okolini

admin

Rad od kuće, atraktivne stimulacije, bonusi i nagrade… Evo što se nudi na tržištu rada u Dubrovniku

admin