Grad Trebinje
Izdvojeno Trebinje

Konkurs za upražnjena radna mjesta u MUP-u RS

Oglas objavljen: 31.05.2023

Oglas važi do:15.06.2023

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 – 1       Министарство унутрашњих послова

                Управа за полицијску подршку

 1.         Виши стручни сарадник, Јединица за оперативну технику,

Управа за полицијску подршку 1 извршилац

Управа за правне и кадровске послове

 1.         Стручни сарадник за административне послове писарнице, Одсјек за послове писарнице и административне послове,

Управа за правне и кадровске послове 1 извршилац

Центар за обуку

 1.         Виши стручни сарадник за послове противпожарне заштите,

Центар за обуку 1 извршилац

Полицијска управа Бања Лука

 1.         Стручни сарадник за издавање личних докумената и регистрацију моторних возила, Одјељење за правне и кадровске послове,

Полицијска управа Бања Лука 2 извршиоца

 1.         Стручни сарадник за издавање личних докумената и регистрацију моторних возила, Одсјек за управно-правне послове,

Полицијска станица Лакташи,

Полицијска управа Бања Лука 1 извршилац

 1.         Стручни сарадник за издавање линих докумената и регистрацију моторних возила, Одсјек за управно-правне послове,

Полицијска станица Прњавор,

Полицијска управа Бања Лука 1 извршилац

Полицијска управа Добој

 1.         Стручни сарадник за послове оружја, Одсјек за управно-правне послове, Полицијска станица Брод,

Полицијска управа Добој 1 извршилац

Полицијска управа Бијељина

 1.         Стручни сарадник за послове оружја, Одсјек за управно-правне послове, Полицијска станица Угљевик,

Полицијска управа Бијељина 1 извршилац

Полицијска управа Источно Сарајево

 1.         Стручни сарадник – техничар за одржавање радиокомуникационих и техничких система, Одјељење за информационо-комуникационе технологије,

Полицијска управа Источно Сарајево1 извршилац

 1. Стручни сарадник за послове писарнице и архиве, Одсјек за управне послове, Одјељење за правне и кадровске послове,

Полицијска управа Источно Сарајево 3 извршиоца

 1. Стручни сарадник за издавање личних докумената и регистрацију моторних возила, Одсјек за издавање личних докумената и регистравију моторних возила, Одјељење за правне и кадровске послове,

Полицијска управа Истиочно Сарајево 1 извршилац

 1. Стручни сарадник за послове оружја, Одсјек за управно-правне послове, Полицијска станица Рогатица,

Полицијска управа Источно Сарајево 1 извршилац

 1. Стручни сарадник за издавање личних докумената и регистрацију моторних возила, Група за управно-правне послове, Полицијска станица Хан Пијесак,

Полицијска управа Источно Сарајево1 извршилац

Полицијска управа Требиње

 1. Стручни сарадник за КЕ и ОЕ, Одјељење за општи криминалитет, Сектор криминалистичке полиције,

Полицијска управа Требиње1 извршилац

 1. Стручни сарадник за послове писарнице и архиве, Одсјек за управне послове, Одјељење за правне и кадровске послове,

Полицијска управа Требиње 1 извршилац

 1. Стручни сарадник за издавање личних докумената и регистацију моторних возила, Одсјек за издавање личних докумената и

регистрацију моторних возила, Одјељење за правне и кадровске послове,

Полицијска управа Требиње 1 извршилац

 1. Стручни сарадник за послове писарнице и архиве, Група за управно-правне послове, Полицијска станица Љубиње,

Полицијска управа Требиње 1 извршилац

Полицијска управа Приједор

 1. Стручни сарадник – техничар за одржавање ИК система, Одјељење за информационо-комуникационе технологије,

Полицијска управа Приједор 1 извршилац

 1. Стручни сарадник за вођење кадровске евиденције, Одјељење за правне и кадровске послове,

Полицијска управа Приједор 1 извршилац

 1. Стручни сарадник за издавање личних докумената и регистрацију моторних возила, Одсјек за управно-правне послове, Полицијска станица Козарска Дубица,

Полицијска управа Приједор1 извршилац

Полицијска управа Зворник

 1. Стручни сарадник за послове оружја, Полицијска станица Осмаци,

Полицијска управа Зворник 1 извршилац

 1. Стручни сарадник за послове писарнице и архиве, Одсјек за управно-правне послове, Полицијска станица Милићи,

Полицијска управа Зворник 1 извршилац

Полицијска управа Градишка

 1. Стручни сарадник за издавање личних докумената и регистрацију моторних возила, Одјељење за правне и кадровске послове,

Полицијска управа Градишка 1 извршилац

Полицијска управа Мркоњић Град

 1. Стручни сарадник за послове писарнице и архиве, Група за управно-правне послове, Полицијска станица Рибник,

Полицијска управа Мркоњић Град 1 извршилац

                Полицијска управа Фоча

 1. Стручни сарадник за издавање личних докумената и регистацију моторних возила, Одјељење за правне и кадровске послове,

Полицијска управа Фоча 1 извршилац

II  Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
 2. да је старији од осамнаест (18) година;
 3. да има општу здравствену способност;
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

III Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем: 1.1.

Висока школа унутрашњих послова или факултет правног, друштвеног, безбједносног или техничког смјера; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем: 1.2.

Средња стручна спрема (IV) – друштвеног смјера; познавање рада на рачунару; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем: 1.3.

Висока стручна спрема, техничког смјера; положен стручни испит за рад на пословима заштите од пожара; положeн испит провјере стручног знања лица која могу руковaти експлозивним материјама запаљивим течностима и гасовима; положен стручни испит лица која учествују у превозу опасних материја; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем: 1.4.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.5.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.6.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.7.

Виша стручна спрема друштвеног смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање девет (9) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.8.

Виша стручна спрема друштвеног смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање девет (9) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.9.

Средња стручна спрема електротехничког смјера; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.10.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.11.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.12.

Виша стручна спрема друштвеног смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање девет (9) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.13.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.14.

Средња стручна спрема; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.15.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.16.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.17.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.18.

Средња стручна спрема – техничког смјера или средња стручна спрема уз посједовање одговарајућих специјалистичких сертификата; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.19.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци  радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.20.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.21.

Виша стручна спрема друштвеног смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање девет (9) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.22.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.23.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.24.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.25.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

IV

Опис послова за наведена радна мјеста налази се на интернет страници Агенције за државну управу.

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор – интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени.

Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом – уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету

    (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и

     Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању)

     за радна мјеста означена под бројем: 1.1. и 1.3,;

б) дипломе о завршеној вишој школској спреми за радна мјеста

     означена под бројем: 1.7., 1.8., 1.12., и 1.21.;

в) дипломе/свједочанства о завршеној средњој стручној спреми за радна мјеста

   означена под бројем: 1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 1.9., 1.10., 1.11., 1.13., 1.14., 1.16., 1.17.,

   1.18., 1.19., 1.20., 1.22., 1.23., 1.24. и 1.25.;

г) увјерења о положеном стручном испиту;

д) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

ђ) доказа о положеном стручном испиту за рад на пословима заштите од пожара

     за радно мјесто означено под бројем: 1.3.;

е) доказа о положеном испиту провјере стеченог знања за лица која могу

     руковати експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима

    за радно место означео под бројем: 1.3.;

ж) доказа о положеном стручном испиту за лица која учествују у превозу

     опасних материја за радно мјесто означено под бројем: 1.3.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији – у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 • дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету

за радна мјеста означена под бројем: 1.1. и 1.3,;

 • дипломе о завршеној вишој школској спреми за радна мјеста

означена под бројем: 1.7., 1.8., 1.12., и 1.21.;

 • дипломе/свједочанства о завршеној средњој стручној спреми за радна мјеста

означена под бројем: 1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 1.9., 1.10., 1.11., 1.13., 1.14., 1.16., 1.17.,

1.18., 1.19., 1.20., 1.22., 1.23., 1.24. и 1.25.;

 • увјерења о положеном стручном испиту;
 • увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;
 • доказа о положеном стручном испиту за рад на пословима заштите од пожара

за радно мјесто означено под бројем: 1.3.;

 • доказа о положеном испиту провјере стеченог знања за лица која могу

руковати експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима

за радно место означео под бројем: 1.3.;

 • доказа о положеном стручном испиту за лица која учествују у превозу

опасних материја за радно мјесто означено под бројем: 1.3.

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине“ и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине“.

                                                                                                                                                    ВД  ДИРЕКТОРА 

                                                                                                                                                  Александар Радета

Povezane vijesti

CIK BiH raspisao konkurs, traži 12.000 ljudi

admin

TRAŽITE POSAO? Pogledajte šta se nudi ove sedmice

admin

Želite poslovnu promjenu i izazov? Puno je prilika, nude se odlične satnice, plaćen smještaj, društvene aktivnosti za kolektiv…

admin

Tražite posao? Dubrovački vrtovi sunca nude više pozicija, pogledajte uslove…

admin

Hotel Nar zapošljava sobaricu

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

admin

Komentar